LATEST ARTICLES

Công văn 4291/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT được nhập khẩu không yêu cầu GPNK

Công văn 4291/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4291 /QLD-ĐK V/v đính chính...

Công văn 930/BGDĐT-GDTC năm 2018 hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 930/BGDĐT-GDTC V/v báo cáo kết...
công văn 4206/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT cần cấp phép NK

Công văn 4206/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4206 /QLD-ĐK V/v công bố...
Công văn 4205/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT cần cấp GPNK

Công văn 4205/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện...

Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 4205 /QLD-ĐK V/v công bố...

Công văn 4204/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được nhập khẩu không cần GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc   Số: 4204 /QLD-ĐK V/v công bố...
công văn 4203/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần GPNK

Công văn 4203/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT được phép nhập khẩu không cần...

  BỘ Y TẾ CỤC QUAN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số: 4203/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 4199/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT

CÔNG VĂN 4199/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT được NK không cần GPNK

  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc   Số: 4199/QLD-ĐK Vv đính chính danh mụcnguyên...

CÔNG VĂN 4198/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT nhập khẩu không cần cấp phép

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 4198 /QLD-ĐK V/v đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực...
Công văn 4202/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT

Công văn 4202/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ: 4202 /QLD-ĐK V/v công bố...
Công văn 4057/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 4021/QLD-ĐK về Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 4201/QLD-ĐK V/v công bố danh...