LATEST ARTICLES

quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm

dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định...

BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số:     3667/BYT-KHTC V/v dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp...
tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô

Dự thảo 02 thông tư: Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định...

BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số:   3660/BYT-KHTC V/v dự thảo 02 thông tư: Thông tư Quy định chi...
Quy trình giải quyết hồ sơ thay đổi bổ sung

Quy trình giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu...

Quy trình giải quyết hồ sơ thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước Ngày...
Công văn 13441/QLD-CL

Công văn 13441/QLD-CL về việc xử lý thuốc chứa Dược chất Valsartan

Công văn 13441/QLD-CL về việc xử lý thuốc chứa Dược chất Valsartan Tiếp theo công văn số 13125/QLD-CL và 13124/QLD-CL. Công văn số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018 của...
Dự thảo lần cuối thông tư GSP

Dự thảo THÔNG TƯ Quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:           /2018/TT-BYT Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018   THÔNG TƯ Quy...
Dự thảo thông tư GMP

Dự thảo thông tư Quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên...

DỰ THẢO NGÀY 11/7/2018 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:           /2018/TT-BYT Hà Nội, ngày      tháng     ...
Công văn 4017/BYT-BH

Công văn 4017/BYT-BH hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4017/BYT-BH V/v hướng dẫn áp mã dịch vụ...
Công văn 13420/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 13420/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13420/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 13419/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 13419/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13419/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 13363/QLD-KD năm 2018

Công văn 13363/QLD-KD năm 2018 đảm bảo nguồn cung dịch truyền

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13363/QLD-KD V/v đảm bảo nguồn...