LATEST ARTICLES

Công văn số 8364/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm...

             BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số:  8364 /QLD-MP V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu...

Công văn số 8895/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức...

             BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 8895 /QLD-CL V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 CỘNG HOÀ...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của CS...

Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của CS...

Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...

Công văn số 8612/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nội dung thay đổi...

  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 8612 /QLD-ĐK V/v công bố...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của CS...

Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...

Quyết định số 563/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty...

                BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 563                  /QĐ-XPHC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

Thông tin về CS bán buôn mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc của CS...

Phụ lục THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BÁN BUÔN MUA THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CỦA CƠ SỞ CÓ QUYỀN NHẬP KHẨU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC...

Công văn số 8478/QLD-KD về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp...

       BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 8479 /QLD-KD V/v ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, ngừng cấp...

Công văn số 8479/QLD-KD về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp...

         BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 8479 /QLD-KD V/v ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, ngừng...