LATEST ARTICLES

Công văn 11261/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 11261/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

  Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 11261/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 11260/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 11260/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

  Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 11260/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 11259/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

Công văn 11259/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 11259/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 11258/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 11258/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: /QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 11257/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 11257/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

  Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 11257/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 11256/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 11256/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 8065/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 11255/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 11255/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

  Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 11255/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 11244/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

Công văn 11244/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số:11244/QLD-CT V/v đình chi lưu hành...
Công văn 11109/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

Công văn 11109/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 11109/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 11108/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

Công văn 11108/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

  Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 11108/QLD-ĐK V/v công bố danh...