LATEST ARTICLES

CẬP NHẬT CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC

  CẬP NHẬT TOÀN BỘ 127 VĂN BẢN -  CHỦ TRƯƠNG CHUNG TRONG ĐĂNG KÝ THUỐC TÍNH ĐẾN NGÀY 30/3/2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------- VNRAS CONTINUOUSLY UPDATE 127 THE OFFICIAL...

QUYẾT ĐỊNH 1353/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH/KIỂM...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1353/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm...

Dược thư Quốc gia Anh 78 (2020) – BNF 78

Từ lần xuất bản đầu tiên năm 1949, Dược thư Quốc gia Anh (BNF) đã trở thành một trong những cơ sở dữ liệu...

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các thủ tục DAV

  PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM - DRUG ADMINSTRATION OF VIETNAM - MINISTRY OF HEALTH DOCUMENT GUIDING FOR PROCEDURES 57, 58, 59, 84, 85, 88, 90 ON ONLINE PORTAL...

THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y...

Sau nhiều dự thảo, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư  15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại...
THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT

THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU...

THÔNG TƯ 36/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH DOWNLOAD...

THÔNG TƯ 35/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC, NGUYÊN LIỆU...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm...

Tổng hợp câu hỏi và trả lời DAV

Tổng hợp câu hỏi và trả lời DAV Q&A liên quan hồ sơ BABE trong đăng ký thuốc Câu hỏi BA.Be xls Q&A liên quan hồ sơ...
GMP khi đăng ký lưu hành

Tổng hợp công bố cơ sở sản xuất nước ngoài đáp ứng GMP khi...

Tổng hợp công bố cơ sở sản xuất nước ngoài đáp ứng GMP khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam ĐỢT 1 ngày 29...

Tổng hợp báo cáo đánh giá vắc xin

Tổng hợp báo cáo đánh giá vắc xin BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ Vắc xin 5 trong 1 SII Ấn Độ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VACCINE -...