LATEST ARTICLES

Công văn 15378/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 15378/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15378/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 15356/QLD-CL năm 2018

Công văn 15356/QLD-CL năm 2018 đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15356/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...
Công văn 15289/QLD-KD năm 2018

Công văn 15289/QLD-KD năm 2018 về việc vắc xin phòng dại Speeda

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15289/QLD-KD V/v vắc xin phòng...
Công văn 15151/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 15151/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15151/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 15150/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 15150/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15150/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 15149/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 15149/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15149/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 15148/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 15148/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15148/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 15147/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 15147/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15147/QLD-ĐK V/v công bố danh...
Công văn 14942/QLD-ĐK năm 2018

Công văn 14942/QLD-ĐK năm 2018 triển khai sổ tay hướng dẫn đăng ký thuốc

  Công văn 14942/QLD-ĐK năm 2018 về việc triển khai sổ tay hướng dẫn đăng ký thuốc DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 14942_QLD_ĐK_2018_VNRAS COPY VUI LÒNG GHI...
Công văn 14545/QLD-CL năm 2018

Công văn 14545/QLD-CL năm 2018 đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14545/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...