Chỉ thị 611/CT-BYT đẩy mạnh công tác cải cách hành chính...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 611/CT-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm...

Công điện 614/CĐ-BYT triển khai công tác y tế ứng phó...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 614/CĐ-BYT Hà Nội, 14h00 ngày 25 tháng 6...

Công văn 3929/BYT-QLD ban hành kế hoạch hành động của Bộ...

BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số 3929/QĐ-BYT Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm...

Quyết định 3673/QĐ-BYT triển khai đề án “Kiểm soát kê đơn...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 3763 /BYT-QLD Hà Nội, ngày 27 tháng 5...

Công văn 11915/QLD-ĐK đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số 11915/QLD-KD V/v đảm bảo...
Thông báo 12115/TB-QLD thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Thông báo 12115/TB-QLD thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số 11215/TB-QLD Hà Nội ngày 28/06/2018 THÔNG...

Công văn 3615/TCHQ-TXNK năm 2018 xác định trước mã số mặt...

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3615/TCHQ-TXNK V/v xác định trước...

Công văn 3577/BYT-AIDS điều trị ARV cho bệnh nhân HIV qua...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3577/BYT-AIDS V/v Mở rộng khám chữa bệnh và...

Công văn 617/BC-BYT năm 2018 báo cáo công tác y tế...

  Công văn 617/BC-BYT năm 2018 báo cáo công tác y tế tháng 6 ( từ ngày 18/5/2017 đến ngày 18/6/2018) DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI...

Quyết định 3449/QĐ-BYT ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình...

Bộ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   số:3449 /QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 6  năm...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ