Công văn số 6164/SYT-NVD ngày 27/12/2023 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

122
Công văn số 6164/SYT-NVD ngày 27/12/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 6164/SYT-NVD ngày 27/12/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Đánh giá

TẢI PDF CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

UBND QUẬN THANH XUÂN 

PHÒNG Y TẾ

Số: 230 /PYT 

V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 27 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

  • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập 
  • Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 6164/SYT-NVD ngày 27/12/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc trên địa bàn quận được biết và yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Công văn số 6164/SYT-NVD của Sở Y tế.

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Tổ quản lý YT-XH phường;

– Lưu: VT, YT

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 6164 /SYT-NVD 

V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

– Phòng Y tế các quận/huyện/thị xã;

– Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc;

– Các cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại công văn số 1056/QLD-KD ngày 25/12/2023 về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (có văn bản kèm theo). Sở Y tế Hà Nội yêu cầu như sau:

  1. Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc, trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố:

– Xây dựng kế hoạch dữ trữ thuốc, chủ động, đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch (đặc biệt các dịch bệnh xảy ra mua đông – xuân như: sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa…) và nhu cầu khám, chữa bệnh trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, năm bắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc trong những ngày nghỉ Tết, báo cáo danh sách về Sở Y tế trước ngày 28/12/2023.

– Các nhà thuốc/quầy thuốc trong khuôn viên Bệnh viện: Tổ chức trực bán thuốc 24/24h, không được đầu cơ, tăng giá thuốc trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán, báo cáo danh sách về Sở Y tế trước ngày 28/12/2023.

  1. Các cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn Thành phố:

– Chủ động kế hoạch dự trữ, cung ứng đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đảm bảo cung ứng theo đơn hàng của các cơ sở khám, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, không lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc.

– Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, các doanh nghiệp kinh doanh có hệ thống bán lẻ thuốc: Tổ chức địa điểm trực bán thuốc 24/24h trong những ngày nghỉ Tết và gửi danh sách về Sở Y tế Hà Nội trước ngày 28/12/2023 để Sở Y tế thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  1. Phòng Y tế quận/huyện/thị xã: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược, các quy định về kinh doanh thuốc và mỹ phẩm với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành; các hành vi găm hàng, tăng giá… và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện.

Sở Y tế Hà Nội phân công: DS Nguyễn Chí Đức Anh (ĐT 0986.575.626), DS Phạm Tuyên (ĐT 0988.674.457) – CVP. Nghiệp vụ Dược- Sở Y tế theo dõi, nắm bắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cục Quản lý Dược (để b/c); 

– Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);

– UBND các quận/huyện/thị xã (để phối hợp);

– P.QLHN, NVY, Thanh tra Sở (để thực hiện);

– Lưu: VT, NVD.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

 

MẪU SỐ 1: BÁO CÁO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

TT Tên cơ sở Họ và tên SỐ ĐIỆN THOẠI
1
2

 

GIÁM ĐỐC

MẪU SỐ 2: BÁO CÁO DANH SÁCH ĐIỂM BÁN LẺ

TT Tên cơ sở Họ và tên Ds PCCM Địa chỉ Điện thoại
1
2

 

GIÁM ĐỐC

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!