Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

3793
Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ
Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ
5/5 - (3 bình chọn)

Phụ lục III

DANH MỤC

THUỐC HẠN CHẾ BÁN LẺ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Y tế.)

TT Thành phần hoạt chất Đường dùng, dạng bào chế, giới hạn hàm lượng, nồng độ Các quy định cụ thể
1 Artesunat phối hợp với Amodiaquin hoặc piperaquin hoặc Mefloquin hoặc Pironaridin Uống: các dạng Thuốc điều trị sốt rét
2 Artemether phối hợp với Lumefantrin Uống: các dạng Thuốc điều trị sốt rét
3 Piperaquin phối hợp với Dihydroartemisinin Uống: các dạng Thuốc điều trị sốt rét
4 Isoniazid đơn thành phần hoặc phối hợp với Rifampicin và/hoặc Pyrazinamid Uống: các dạng Thuốc điều trị lao
5 Pyrazinamid đơn thành phần hoặc phối hợp với Rifampicin, Isoniazid Uống: các dạng Thuốc điều trị lao
6 Ethambutol đơn thành phần hoặc phối hợp với Rifampicin, Isoniazid Uống: các dạng Thuốc điều trị lao
7 Streptomycin Đường tiêm: các dạng Thuốc điều trị lao

 

8 Kanamycin Đường tiêm: các dạng Thuốc điều trị lao

 

9 Amikacin Đường tiêm: các dạng Thuốc điều trị lao

 

10 Capreomycin Đường tiêm: các dạng Thuốc điều trị lao

 

11 Prothionamid Uống: các dạng Thuốc điều trị lao

 

12 Cycloserin Uống: các dạng Thuốc điều trị lao

 

13 Para aminosalicylic acid (PAS) Uống: các dạng Thuốc điều trị lao

 

14 Levofloxacin Uống: các dạng Thuốc điều trị lao

 

15 Moxifloxacin Uống: các dạng Thuốc điều trị lao

 

16 Abacavir đơn thành phần hoặc phối hợp với Lamivudin Uống: các dạng Thuốc  điều trị HIV
17 Efavirenz đơn thành phần hoặc phối hợp với Tenofovir, Emtricitabin Uống: các dạng Thuốc  điều trị HIV
18 Lamivudin đơn thành phần hoặc phối hợp với (Tenofovir, hoặc/và Efavirenz, hoặc/và Zidovudin, hoặc/và Nevirapin) Uống: các dạng Thuốc  điều trị HIV
19 Ritonavir đơn thành phần hoặc phối hợp với Lopinavir Uống: các dạng Thuốc  điều trị HIV
20 Nevirapine Uống: các dạng Thuốc  điều trị HIV
21 Tenofovir Uống: các dạng Thuốc  điều trị HIV
22 Zidovudin Uống: các dạng Thuốc  điều trị HIV
23 Các thuốc được Bộ Y tế  cấp giấy đăng ký lưu hành quản lý đặc biệt trong đó có yêu cầu hạn chế bán lẻ

 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

DOWNLOAD DANH MỤC DƯỚI ĐÂY

PHU LUC III

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM