Công văn 9127/BYT-TB-CT về việc thực hiện Thông tư 278/2016/TT-BTC trong cấp giấy phép nhập khẩu TTBYT

1442
Thực hiện thông tư 278
Thực hiện thông tư 278
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 9127/BYT-TB-CT về việc thực hiện Thông tư 278/2016/TT-BTC trong cấp giấy phép nhập khẩu TTBYT

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 9127/BYT-TB-CT
V/v: thực hiện Thông tư 278/2016/TT-BTC trong cấp giấy phép nhập khẩu TTBYT
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

Kính gửi:

Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị)

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm, chứng chỉ hành nghề y, giấy phép hoạt dộng cơ sở khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) đến nay vẫn chưa nhận được bản chính thức Thông tư 278/2016/TT-BTC từ phía Bộ Tài chính. Tuy nhiên, để kịp thời giúp các đơn vị nắm bẳt và thực hiện đúng quy định, Bộ Y tế thông báo và đề nghị như sau:

  1. Kể từ ngày 01/01/2017, Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế sẽ được thay thế bằng Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế với mức thu mới, tính trên hồ sơ. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 278/2016/TT- BTC, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực y tế quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 278/2016/TT-BTC thì phải nộp phí.
  2. Bộ Y tế đang phối hợp với Trung tâm Giải pháp CNTT và Viễn thông Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân Đội để điều chỉnh lại quy trình nộp hồ sơ cũng như việc thu phí đối với dịch vụ công trực tuyến cấp giấy giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế (đang áp dụng theo Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế).

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), Điện thoại: 04 62732272, Email: [email protected], để dược xem xét, giải quyết (đầu mối ông Đoàn Quang Minh)./.

Nơi nhận:

  • Như trên (theo danh sách đính kèm);
  • Trung tâm giải pháp CNTT và Viễn thông Viettel (để phối hợp);
  • TT Trương Quốc Cường (để b/c);
  • TCHQ (để ph/hợp);
  • VP BYT, Vụ KHTC (để ph/hợp);
  • Lưu: VT, TB-CT.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

NGUYỄN MINH TUẤN.

VĂN BẢN GỐC: 9127_BYT_TB_CT_VNRAS

Thực hiện thông tư 278

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!