Quyết định số 1301/QĐ-SYT ngày 28/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm Dầu gội thảo mộc, Sữa tắm gội thảo mộc nam giới, Sữa tắm thảo mộc do Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống IMAGTOR sản xuất

22
Quyết định số 1301/QĐ-SYT ngày 28/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm Dầu gội thảo mộc, Sữa tắm gội thảo mộc nam giới, Sữa tắm thảo mộc do Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống IMAGTOR sản xuất
Quyết định số 1301/QĐ-SYT ngày 28/05/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm Dầu gội thảo mộc, Sữa tắm gội thảo mộc nam giới, Sữa tắm thảo mộc do Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống IMAGTOR sản xuất
Đánh giá

TẢI PDF QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1301/QĐ-SYT Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống IMAGTOR;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 03 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế Hà Nội cấp cho Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống IMAGTOR tại địa chỉ: Lô số 14, Khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, cụ thể:

TT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Số công bố
1 Tâm Bình An Dầu gội thảo mộc 20067/24/CBMP-HN
2 Sữa tắm gội thảo mộc nam giới 20068/24/CBMP-HN
3 Sữa tắm thảo mộc 20069/24/CBMP-HN

 

Lý do thu hồi: Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống IMAGTOR có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống IMAGTOR chịu trách nhiệm thông báo cho các bên liên quan.

Điều 3. Các phòng, ban Sở Y tế: Nghiệp vụ Dược, Quản lý hành nghề Y dược tư nhân, Thanh tra Sở, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Thực phẩm, Mỹ phẩm Hà Nội, Công ty cổ phần dịch vụ Nghị Lực Sống IMAGTOR và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Cục QLD – BYT (để báo cáo);
– Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội (để p/h);
– Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
– Sở Y tế các tỉnh, thành;
– PYT quận, huyện, thị xã; (để phối hợp)
– Văn phòng Sở; (để đăng trên website)
– Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đình Hưng

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!