QUYẾT ĐỊNH 1353/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH/KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN/TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN VI RÚT CORONA (SARS-COV-2)

2442
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1353/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH/KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN/TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN VI RÚT CORONA (SARS-COV-2)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, cơ sở vật chất và nhân lực của các đơn vị kiểm định/kiểm tra chất lượng sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán vi rút Corona (SARS-CoV-2);

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 24/3/2020 của Tiểu ban Hậu cần (mở rộng) phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 04 đơn vị kiểm định/kiểm tra chất lượng sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2):

  1. Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.
  2. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Viện Pasteur Nha Trang.
  4. Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế.

Điều 2. Các đơn vị được nêu tại Điều 1 có trách nhiệm kiểm định/kiểm tra chất lượng sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2) theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng các đơn vị nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Đ/c BT BCS Đảng Bộ Y tế (để b/c);
– Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để ph/hợp);
– Các Vụ/Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế (để t/hiện);
– Website của Bộ Y tế;
– Lưu: VT, TB-CT (4 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

VĂN BẢN ĐÍNH KÈM:

1353_QĐ_BYT_2020VNRAS.PFD

1353_QD-BYT_2020VNRAS.DOC

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!