Công văn 13532/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

716
Công văn 13532/QLD-ĐK
Công văn 13532/QLD-ĐK
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số : 13532/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc dược nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã dược cấp SĐK

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân tại công văn số 21/MD-ĐK đề ngày 11/06/2018 và công văn số 24/MD-ĐK đề ngày 19/06/2018 đề nghị công bổ nguyên liệu dược chất sử dụng để sản xuất thuốc trong nước;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuôc đã có giây đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc dược công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC

ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Đính kèm công văn số 13532/QLD-ĐK ngày 17 tháng 07năm 2018.

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
TT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên CO’ sỏ* săn xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu

chuẩn của dược chất nguyên liệu

Tên cơ’ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ CO’ sỏ’ sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Senitram l,5g VD-12884-10 13/12/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Ampicillin sodium and Sulbactam sodium (2:1) USP36 North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd No. 20 Yangzi Road Shijiazhuang Economic and Technological Development Zone, Hebei, P.R China
2 Cefixime

100mg/5ml

VD-11620-10 08/01/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cefixime trihydrate USP36 Parabolic Drugs Ltd s.c.o 99-100, 3rd & 4rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh India
o

J

Midaxin 150 VD-12308-10 08/01/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cefdinir USP36 Nectar lifesciences Limited s.c.o 38-39, Seetor 9-D, Chandigarh India
4 Cefradine lg VD-12879-10 08/01/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cefradin and L- arginine USP36 NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co., Ltd No. 98, Hainan Road, Shijiazhuang Economic&Techonological Development Zone, Hebei China
5 Amoxicilin

500mg

VD-17932-12 08/01/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Amoxicillin

trihydrate

BP2014 DSM Anti-infectives chemferm, S.A Đường Ripolles, 2.Poligono industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130, Barcelona Spain
6 Penicilin V kali 1000.000 IU VD-17933-12 08/01/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Phenoxymethyl penicillin potassium EP7/

DĐVN IV

Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 – A – 6250 Kundl Australia
7 Midampi 600 VD-18748-13 30/05/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Amoxicillin

trihydrate

BP 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt., Ltd Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Tehsil Balachaur, Distric: Nawanshahr-144 533, Punjab, India India

 

 

8 Midampi 600 VD-18748-13 30/05/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cloxacillin sodium BP 2015 DSM Sinochem Phi^hiceuticals India Pvt., Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Tehsil Balachaur, Distric: Nawanshahr-144 533, Punjab, India India
9 Midantin

300/75

VD-18749-13 30/05/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Amoxicillin

trihydrate

USP36/ DĐVN IV DSM Alti-infectives chemferm, S.A Đường Ripolles, 2.Poligono industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130, Barcelona Spain
10 Midantin

300/75

VD-18749-13 30/05/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Potassium

clavulanate

USP36/ EP 7 CKD Bio Corporation 368, 3-ga, Chungjeongro, Seodaeumgu, Seoul Korea
11 Midantin

600/150

VD-18750-13 30/05/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Amoxicillin

trihvdratc

USP36/ DĐVN IV DSM Anti-infectives chemferm, S.A Đường Ripolles, 2.Poligono industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130, Barcelona Spain
12 Midantin

600/150

VD-18750-13 30/05/2019 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Potassium

clavulanate

USP36/ EP 7 CKD Bio Corporation 368, 3-ga, Chungjeongro, Seodaeumgu, Seoul Korea
  Danh mục này bao gồm 12 khoản./.            

 

 

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

13532_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!