Công văn 2418/QĐ-BYT quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu của vụ Bảo hiểm thuộc BYT

690
Công văn 2418/QĐ-BYT quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu của vụ Bảo hiểm thuộc BYT
Đánh giá
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 2418/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

QƯYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Bảo hiểm y tế là vụ chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bàn quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm y tể, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.
 2. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát trien bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.
 3. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế và các dịch vụ y tế khác thuộc phạm vi được hường của người tham gia bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
 4. Chủ trì xây dựng bộ mã danh mục dùng chung trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý khám bệnh, chữa bệnh, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnhbảo hiểm y tế; quy định về trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
 5. Chủ trì, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp bảo đảm cân đối quỳ bảo hiểm y tế:
 6. a) Xây dụng, điều chỉnh mức đóng, mức hồ trợ, phưong thức đóng bảo hiểm y tế;
 7. b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế phù họp với khả năng chi trả của người bệnh và của quỹ bảo hiểm y tế;
 8. c) Tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế;
 9. d) Tham mưu, đề xuất: các giải pháp về kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng, trục lợi; các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và cơ sờ y tế; việc thực hiện tạm ứng, quyết toán, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; cơ chế xử lý quỹ bảo hiểm y tế trong trường họp bội chi hoặc kết dư.
 10. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế.
 11. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
 12. Chủ trì xây dựng nội dung và phối họp tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dường, tập huấn để nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về bảo hiểm y tế.
 13. Xây dựng các chỉ sổ, biểu mẫu thống kê về bảo hiểm y tế. Tổng họp, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết các hoạt động về bảo hiểm y tế.
 14. Làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Tư vấn quốc gia về chính sách bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập.
 15. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các chương trình, dự án về bảo hiểm y tế được giao.
 16. Tham gia, phổi hợp với các đơn vị có liên quan:
 17. a) Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống khám bệnh, chữa bệnh, chính sách quốc gia về thuốc và các chính sách khác liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế;
 18. b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám bệnh, chữa bệnh; hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; chuyển tuyến điều trị liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
 19. c) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả; các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
 20. d) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình, nội dung, phương thức giám định bảo hiểm y tế;

đ) Hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con đối với người có thẻ bảo hiểm y tế; đề xuất, áp dụng các giải pháp pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế;

 1. e) Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động

 1. Lãnh đạo Vụ gồm: Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trường giúp việc cho Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 1. Biên chế

Biên chế của Vụ Bảo hiểm y tế được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh hằng năm theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế.

 1. Cơ chế hoạt động

Vụ Bảo hiểm y lé hoạt động theo chế độ chuyên viên. Các công chức trong Vụ Bảo hiểm y tế chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực thỉ hành

 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 2. Quyết định sổ 345/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, các Cục trưởng, Tổng cục trường, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 2418_QĐ_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!