Quyết định số 111/QĐ-ATTP năm 2018 thành lập tổ công tác triển khai nghị định 15/2018/NĐ-CP

1795
5/5 - (5 bình chọn)

Bộ Y TẾ

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 111/QĐ-ATTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác triển khai thi hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Pháp chế-Hội nhập,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Y tế đôn đốc, kiểm tra việc thi hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm gồm các thành viên có tên sau:

1. Bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Tổ trưởng;

2. Ông Trần Nhật Nam, Trưởng phòng Pháp chế-Hội nhập, Cục An toàn thực phẩm, Tổ phó;

3. Ông Lê Hoàng, Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm. Cục An toàn thực phẩm, Thành viên;

4. Ông Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Thành viên;

5. Ông Lưu Đức Du, Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Thành viên;

6. Ông Phạm Văn Hinh, Phó trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Thành viên;

7. Bà Trần Thị Thu Liễu, Trưởng Phòng Thông tin giáo dục truyền thông, Cục An toàn thực phẩm, Thành viên;

8. Bà Nguyễn Mẫn Hà Anh, Phó trưởng Phòng Pháp chế-Hội nhập, Cục An toàn thực phẩm, Thành viên;

9. Bà Nguyễn Ngân Giang, chuyên viên Phòng Pháp chế-Hội nhập, Cục An toàn thực phẩm, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Công tác

1. Xây dựng Kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành chương trình kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại các Bộ, ngành và địa phương.

2. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho tuyến dưới để triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

3. Giải đáp, hướng dẫn những vấn đề của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn vướng mắc khi triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

4. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập của các tổ chức, cá nhân, các địa phương trong quá trình triển khai Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, kịp thời tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ để báo cáo Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các Ông, bà: Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Trưởng các phòng và các đơn vị liên quan và các công, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định số 111/QĐ-ATTP năm 2018 thành lập tổ công tác triển khai nghị định 15/2018/NĐ-CP111_QĐ_ATTP

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

111_QĐ_ATTP_2018_VNRAS

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!