Home Authors Posts by Dược sĩ Lưu Anh

Dược sĩ Lưu Anh

Công văn 26/CV-VPSPVX đăng tải thông tin thực hiện nhiệm vụ quốc gia trên cổng TTĐT

KẾ HOẠCH Số: 96/KH-UBND CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM...

0
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/KH-UBND Hà Nội, ngày...

THÔNG BÁO: 155/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÃ HỘI...

0
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 02 tháng 05...

Công văn 15/QLD-KT về việc Đảm bảo cung ứng thuốc dịp tết nguyên đán...

0
Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 15/QLD-KD V/v đảm bảo cung ứng thuốc dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
công văn 5791/BHXH-DVT

Công văn: 5791/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5791/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh...
0868.552.633