Công văn số 205/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 21 tháng 11 năm 2023 về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành, thu hồi thuốc Methotrexate

564
Công văn số 205/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 21 tháng 11 năm 2023 về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành, thu hồi thuốc Methotrexate
Công văn số 205/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 21 tháng 11 năm 2023 về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành, thu hồi thuốc Methotrexate
Đánh giá

TẢI PDF CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

UBND QUẬN THANH XUÂN

PHÒNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 205/PYT

V/v thu hồi Giấy đăng ký lưu hành, thu hồi thuốc Methotrexat

Thanh Xuân, ngày 21 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:
– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập

-Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 5459/SYT-NVD ngày 20/11/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành, thu hồi thuốc Methotrexat (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc trên địa bàn quận biết, đồng thời yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự rà soát, thu hồi; không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và báo cáo nhanh việc thực hiện về phòng Y tế theo địa chỉ email: [email protected].

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở chúng

Nơi nhận:
– Như trên,
– Tổ quản lý YT-XH phường,
-Lưu: VT, YT.
TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:5459 /SYT-NVD

V/v thu hồi Giấy đăng ký lưu hành, thu hồi thuốc Methotrexat.

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2023

Kính gửi:

– Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn;

– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-QLD ngày 14/11/2023 của Cục Quản lý Dược v/v thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml, số đăng ký QLĐB-638-17 (có văn bản kèm theo). Sở Y tế thông báo thu hồi thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml, số đăng ký: QLĐB-638-17 theo Quyết định số 846/QĐ-QLD.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu:

1. Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi triệt để thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml, số đăng ký: QLĐB-638-17 theo Quyết định số 846/QĐ-QLD do Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) sản xuất nêu trên; gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi về Sở Y tế, Cục Quản lý Dược theo quy định. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi của các đơn vị.

2. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã: Thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

3. Văn phòng Sở đăng tải Quyết định 846/QĐ-QLD trên trang thông tin điện tử của Sở và phối hợp với các cơ quan truyền thông: thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

4. Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội: rà soát trong quá trình đi lấy mẫu, báo cáo về Sở Y tế (Thanh tra Sở) để có biện pháp xử lý.
Sở Y tế Hà Nội thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:
– Như trên,
– Đức Giám đốc Sở (để b/c);
– P. QLHN (thông báo cơ sở);- Thanh tra Sở (để xử lý vi phạm) – BQL các DNLK: 01 Ng Huy Tưởng. 168 Ngọc Khánh,
– Hội các nhà thuốc HN, Hội các doanh nghiệp được HN;
– Lưu: VT, NVDMAIANH
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!