Công văn số 5797/SYT-NVD ngày 07/12/2023 Sở Y tế TP Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

113
Công văn số 5797/SYT-NVD ngày 07/12/2023 Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn số 5797/SYT-NVD ngày 07/12/2023 Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Đánh giá

TẢI PDF CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

UBND QUẬN THANH XUÂN

PHÒNG Y TẾ

Số: 228 /PYT 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

  • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
  • Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc
  • Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 5797/SYT-NVD ngày 07/12/2023 Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Công văn số 5974/SYT-NVD ngày 19/12/2023 Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn quận biết, đồng thời yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự rà soát, thu hồi; không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và báo cáo nhanh việc thực hiện về phòng Y tế theo địa chỉ email: phongytetx@gmail.com.

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Tổ quản lý YT-XH phường;

– Lưu: VT, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hồng Điệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ

Số: 5797 /SYT-NVD 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: 

– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã; 

– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 10363/QLD-MP ngày 05/12/2023 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (có công văn kèm theo), thông báo: Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Mặt nạ bơ dưỡng da, nhãn hàng Alyna – Gói 28g (Số lô: 21FM01; NSX: 080421; HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất; Số công bố: 001068/18/CBMP-HCM); do Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang – Nhà máy mỹ phẩm Tạ Minh Quang (địa chỉ: Lô 144 đường số 8 Khu Công nghiệp Tân tạo mở rộng, Phường Tân tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) sản xuất; Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang (địa chỉ: 15 Đường 3C Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Lý do: Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu về tổng số vi sinh vật đếm được.

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

  1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên;
  2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);
  3. Văn phòng – Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cục Quản lý Dược; (để báo cáo)

– Đ/c Giám đốc Sở; (để báo cáo)

– Các Phòng: NVD, QLHN; T.Tr Sở; TTKN T, MP, TP Hà Nội (để thực hiện);

– Văn phòng Sở (để đăng tải);

– Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ

Số: 5974 /SYT-NVD 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhẫn không đúng với Phiếu công bố.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: 

– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã; 

– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 10463/QLD-MP ngày 14/12/2023 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố (có công văn kèm theo), thông báo: Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 07 sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục đính kèm).

Lý do: Thành phần công thức của sản phẩm ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố sản phẩm.

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

  1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên;
  2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);
  3. Văn phòng – Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng. 

Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cục Quản lý Dược; (để báo cáo)

– Đ/c Giám đốc Sở; (để báo cáo)

– Các Phòng: NVD, QLHN; T.Tr Sở; TTKN T, MP, TP Hà Nội (để thực hiện);

– Văn phòng Sở (để đăng tải);

– Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

 

Phụ lục

DANH SÁCH 07 SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI

(Kèm theo công văn số 5974 /SYT-NVD ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế)

TT Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm Tên nhà sản xuất Địa chỉ Ngày cấp
1 Label.M Cool Blonde Shampoo 62964/18/CB MP-QLD SWALL OWFIEL D PLC Swallowfield House, Station Road, Wellington, TA218 NL, UK 24/4/2018
2 Label.M Colour Stay Conditioner 99156/19/CB MP-QLD LADOV E INC 5701 Miami Lakes Drive, Miami Lakes, FL 33014, USA 14/6/2019
3 Label.M Dry Shampoo 99739/19/CB MP-OLD SWALL OWFIEL D PLC Swallowfield House, Station Road, Wellington, TA21 8 NL, UK 14/6/2019
4 Framesi Professional Activator Integrated System20 Vol. 6%Hair Balanced Oxidising Emulsion 109338/19/C BMP-QLD FRAME SI S.p.A Strada Statale dei Giovi 135, Paderno Dugnano (Milano) 20037, Italy 8/10/2019
5 Framesi Professional Activator Integrated System30 Vol. 9%Hair Balanced Oxidising Emulsion 1132228/19/ CBMP-QLD FRAME SI S.p.A Strada Statale dei Giovi 135, Paderno Dugnano (Milano) 20037, Italy 18/11/2019
6 Framesi Professional Activator Integrated System40 Vol.12%Hair Balanced Oxidising Emulsion 113239/19/C BMP-QLD FRAME SI S.p.A Strada Statale dei Giovi 135, Paderno Dugnano (Milano) 20037, Italy 18/11/2019
7 Framesi Morphosis Hair Treatment Line Scalp Exfoliate 70781/22/CB MP-QLD FRAME SI S.p.A Strada Statale dei Giovi 135, Paderno Dugnano (Milano) 20037, Italy 25/5/2022

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!