Home Authors Posts by Dược sĩ Lưu Anh

Dược sĩ Lưu Anh

Công văn 12947/QLD-KD

Công văn 12947/QLD-KD phát triển sản xuất,thúc đẩy xuất khẩu thuốc, nguyên liệu làm...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 12947/QLD-KD V/v phát triển sản...
Công văn 14037/QLD-CL

QUYẾT ĐỊNH 4592 /QĐ-BYT Về việc công bố thủ tục hành chính được ban...

0
BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Số:  4592 /QĐ-BYT   Hà Nội, ngày     tháng...
Công văn 13533/QLD-ĐK

QUYẾT ĐỊNH 4518/QĐ-BYT QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4518/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm...
Công văn 14036/QLD-CL xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

QUYẾT ĐỊNH 4434/QĐ-BYT VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 15/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4434/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm...
Công văn 13537/QLD-ĐK

Công văn 4044/BYT-BH V/v hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4044/BYT-BH V/v hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB...
QUYẾT ĐỊNH 4442/QĐ-BYT

QUYẾT ĐỊNH 4442/QĐ-BYT DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4442/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm...
Công văn 13747/QLD-ĐK

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3949/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm...
Báo Cáo 3918/BC-ATTP

Báo Cáo kết quả hoạt động ATTP tuần từ ngày 13/7- 19/7/2018 và kế...

0
DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY 3918_BC_ATTP_2018_VNRAS COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM
Công văn 26/CV-VPSPVX đăng tải thông tin thực hiện nhiệm vụ quốc gia trên cổng TTĐT

KẾ HOẠCH Số: 96/KH-UBND CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM...

0
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/KH-UBND Hà Nội, ngày...

THÔNG BÁO: 155/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÃ HỘI...

0
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 02 tháng 05...
0868 552 633