Dự thảo hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

1412
Dự thảo hồ sơ mời thầu mua thuốc hai túi
Dự thảo hồ sơ mời thầu mua thuốc hai túi
5/5 - (1 bình chọn)

Dự thảo hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA THUỐC ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

(Đính kèm Thông tư số ……./2017/TT-BYT  ngày ….. tháng ….. năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế  quy định việc đấu  thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập)

HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu: _________________
Tên gói thầu: _________________
Dự án: _________________
 

[ghi số hiệu gói thầu, tên gói thầu và tên dự án

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu]

Phát hành ngày: _________________
[ghi ngày bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu cho nhà thầu]
Ban hành kèm theo Quyết định: _________________
[ghi số quyết định, ngày phát hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu]

 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu

 (nếu có)

 [ghi tên, đóng dấu]

 

Bên mời thầu

 

[ghi tên, đóng dấu]

 

MỤC LỤC

Mô tả  tóm tắt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Từ ngữ viết tắt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Phần 1 – THỦ TỤC ĐẤU THẦU . . . . . . . . . . . . . . . 7
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu . . . .. . . . . . . . . . . . . 7
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu . . . .. . . . . . . . . . . 35
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT . . . .. . . . . . . . 40
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Phần 2 – YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP . . . . . . . . . . . 82
Chương V. Phạm vi cung cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Phần 3 – ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG. . . .  . . . .   86
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng . . . . . . . . . . . . . . . 86
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng . . . .. . . . . . . . . 94
Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Phần 4 PHỤ LỤC . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện gói thầu.

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của hồ sơ dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP

Chương V. Phạm vi cung cấp

Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp thuốc mà nhà thầu phải thực hiện; yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm thuốc (nếu có).

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Phần 4. PHỤ LỤC

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

CDNT Chỉ dẫn nhà thầu
BDL Bảng dữ liệu đấu thầu
HSMT Hồ sơ mời thầu
HSDT Hồ sơ dự thầu, bao gồm hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính
HSĐXKT Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
HSĐXTC Hồ sơ đề xuất về tài chính
ĐKC Điều kiện chung của hợp đồng
ĐKCT Điều kiện cụ thể của hợp đồng
VND Đồng Việt Nam

 

Dự thảo hồ sơ mời thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

DOWNLOAD FULL VERSION HERE

[sociallocker id=7424]

Phu luc 4 – HSMT.2 Túi

[/sociallocker]

Dự thảo hồ sơ mời thầu mua thuốc hai túi

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!