dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

953
Công văn 13537/QLD-ĐK
Công văn 13537/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:     3667/BYT-KHTC

V/v dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Hà Nội, ngày    27   tháng  6    năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH15 ngày 21/6/2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ Y tế đã dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công thuộc các Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Đề nghị các Đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 19/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét Quyết định

Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, sử dụng tài sản công thuộc các Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được gửi kèm theo Công văn này và được đăng tải tại website: http://www.moh.gov.vn.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Vụ trưởng Vụ KHTC (để b/c);

– Lưu: VT, KHTC3.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 Lê Thành Công

 

Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

DOWNLOAD BẢN DỰ THẢO DƯỚI ĐÂY

2018.06.17. Xin y kien DT QD phan cap cvb-2018-3667-1

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!