Dự thảo 02 thông tư: Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế

873
Công văn 13443/QLD-MP
Công văn 13443/QLD-MP
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:   3660/BYT-KHTC

V/v dự thảo 02 thông tư: Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế.

Hà Nội, ngày    27   tháng   6   năm 2018

 

Kính gửi:

  • Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH15 ngày 21/6/2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng 02 Thông tư của Chính phủ: Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế.

Đề nghị Quý Đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 19/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Dự thảo 02 Thông tư nói trên được gửi kèm theo Công văn này và được đăng tải tại website: http://www.moh.gov.vn.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Vụ trưởng Vụ KHTC (để b/c);

– Lưu: VT, KHTC3.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

Lê Thành Công

 

Dự thảo 02 thông tư: Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế

DOWNLOAD BẢN DỰ THẢO DƯỚI ĐÂY

2018.06.17. Xin y kien DT 1 02 TT cvb-2018-3666-1

Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô