Dự thảo 02 thông tư: Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế

981
Công văn 13443/QLD-MP
Công văn 13443/QLD-MP
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:   3660/BYT-KHTC

V/v dự thảo 02 thông tư: Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế.

Hà Nội, ngày    27   tháng   6   năm 2018

 

Kính gửi:

  • Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH15 ngày 21/6/2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ Y tế được giao chủ trì xây dựng 02 Thông tư của Chính phủ: Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế.

Đề nghị Quý Đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 19/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Dự thảo 02 Thông tư nói trên được gửi kèm theo Công văn này và được đăng tải tại website: http://www.moh.gov.vn.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Vụ trưởng Vụ KHTC (để b/c);

– Lưu: VT, KHTC3.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

Lê Thành Công

 

Dự thảo 02 thông tư: Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và Thông tư Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thuộc lĩnh vực y tế

DOWNLOAD BẢN DỰ THẢO DƯỚI ĐÂY

2018.06.17. Xin y kien DT 1 02 TT cvb-2018-3666-1

Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!