Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất

3272
Danh mục thuốc nguyên liệu cấm nhập khẩu sản xuất
Danh mục thuốc nguyên liệu cấm nhập khẩu sản xuất
5/5 - (3 bình chọn)

Ban hành kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dược

 

TT Tên hoạt chất Tên khoa học
1. (+) – Lysergide(LSD, LSD-25) 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8b-carboxamide
2. 1-Phenyl-2-propanone 1-phenyl-2-propanone;
3. 2C-B 4-bromo-2,5dimethoxyphenyl-ethylamine
4. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-);
5. 3-methylfentanyl N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
6. 3-methylthiofentanyl N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
7. 4-methylaminorex (±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
8. 4-MTA α-methyl-4-methylthiophenethlamine
9. Acetic anhydride acetic oxide
10. Acetone 2-propanone
11. Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
12. Acetyl-alpha-methylfentanyl N-[1 α -methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
13. Acetylmethadol 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
14. Alphacetylmethadol α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
15. Alphameprodine α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
16. Alphamethadol α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
17. Alpha-methylfentanyl N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
18. Alpha-methylthiofentanyl N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
19. Alphaprodine α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
20. Amfetamine (Amphetamine) (±)-α-methylphenethylamine
21. Amineptine 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid
22. Ampletamine
23. Analgin (metamizol; Dipyrone)
24. Anileridine 4-Piperidinecarboxylic acid, 1–[2-(4-aminophenyl)ethyl]-4-phenyl-, ethyl ester
25. Anthranilic acid 2-aminobenzoic acid;
26. Aprotinin
27. Astemizole 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidyl]-benzoimidazol-2-amine
28. Benzaldehyde Benzoic Aldehyde; Benzenecarbonal
29. Benzethidine 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterBenzylmorphine 3-benzylmorphine
30. Benzyl Cyanide 2-Phenylacetonenitrile
31. Betacetylmethadol β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
32. Beta-hydroxy-3-methylfentanyl N-[1-(β–hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
33. Beta-hydroxyfentanyl N-[1-( β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
34. Betameprodine β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
35. Betamethadol β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
36. Betaprodine β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
37. Brolamfetamine (DOB) (±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine
38. Cannabis and Cannabis resin Cây cần sa và các sản phẩm chiết xuất từ cây cần sa
39. Cathinone (-)-(S)-2-aminopropiophenone
40. Cerivastatine acide (6E)-(3R,5S)-7-[4-(4-fluorophényl)-5-(méthoxyméthyl)-2,6-bis(1-méthyléthyl)-3-pyridyl]-3,5-dihydroxyhept-6-énoïque
41. Chlormezanone
42. Clonitazene 2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
43. Coca leaf lá cây Coca
44. Codoxime dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
45. Cyclobarbital 5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
46. Desomorphine dihydrodeoxymorphine
47. Desomorphine dihydrodeoxymorphine
48. DET 3-[2-(diethylamino)ethyl]indole
49. Dexamfetamine (Dexamphetamine) (+)-α-methyphenethylamine
50. Dexfenfluramine
51. Dextropropoxyphen α – (+)- 4- dimethylamino- 1,2- diphenyl- 3- methyl- 2 – butanol propionate
52. Diampromide N-[2-(methylphenethylamino)propyl]propionanilide
53. Diethylamine N-Ethylethanamine
54. Diethylthiambutene 3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene
55. Dihydroetorphine 7,8-dihydro-7 α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine
56. Dihydromorphine  
57. Dimenoxadol 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
58. Dimepheptanol 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
59. Dimethylthiambutene 3-dimethylamino-1,1-di(2′-thienyl)-1-butene
60. Dioxaphetyl butyrate Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
61. DMA (±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine
62. DMHP 3-(1,2dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1
63. DMT 3-[2(dimethylamino)ethyl]lindole
64. DOET (±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-phenethylamine
65. Dronabinol (6αR,10αR)-6α,7,8,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1
66. Ecgonine its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine
67. Erythromycine d¹ng muèi Estolate
68. Ethyl ether 1,1′-oxybis[ethane]
69. Ethylene Diacetate 1,1-Ethanediol Diacetate
70. Ethylmethylthiambutene 3-ethylmethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene
71. Eticyclidine (PCE) N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
72. Etonitazene 1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
73. Etorphine tetrahydro-7 α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine
74. Etoxeridine 1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
75. Etryptamine 3-(2-aminobutyl)indole
76. Fenetylline 7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl]-theophylline
77. Fenfluramine
78. Formamide Methanamide; Carbamaldehyde
79. Furethidine 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
80. Gatifloxacin (trừ thuốc nhỏ mắt, nguyên liệu để sản xuất thuốc nhỏ mắt)
81. GHB g-hydroxybutyric acid
82. Glafenine
83. Heroin Diacetylmorphine
84. Hydrocodone Dihydrocodeinone
85. Hydromorphinol 14-hydroxydihydromorphine
86. Hydroxypethidine 4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
87. Isomethadone 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
88. Isosafrole (1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)
89. Ketobemidone 4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
90. Levamfetamine (Levamphetamine) (-)-(R)-α-methylphenethylamin
91. Levamisole (6S)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo [2,1-b] thiazole
92. Levomethamphetamine (-)-N,α-dimethylphenethylamine
93. Levomethorphan* (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
94. Levomoramide (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
95. Levophenacylmorphan (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
96. Lysergic acid ((8ß)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic;
97. MDE, N-ethyl MDA (±)-N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
98. MDMA (±)-N,α-dimethyl-3,4-(methylene-dioxy) phenethylamine
99. Mecloqualone 3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
100. Mescaline 3,4,5-trimethoxyphenethylamine
101. Mescathinone 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
102. Metamfetamine (Metamphetamine) (+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine
103. Metamfetamine racemate (±)-N,α-dimethylphenethylamine
104. Metazocine 2′-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
105. Methadone intermediate 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
106. Methaqualone 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
107. Methyl ethyl ketone 2-butanone
108. Methylamine Monomethylamine; Aminomethane
109. Methyldesorphine 6-methyl-.6-deoxymorphine
110. Methyldihydromorphine 6-methyldihydromorphine
111. Metopon 5-methyldihydromorphinone
112. MMDA 5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
113. Moramide intermediate 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
114. Morpheridine 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
115. MPPP 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
116. N-Acetylanthranilic acid benzoic acid, 2-(acetylamino)-
117. N-hydroxy MDA (±)-N-[α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine
118. Nimesulide (trừ thuốc dùng ngoài da, nguyên liệu để sản xuất thuốc dùng ngoài da)
119. Nitroethane
120. N-Methylpseudoephedrine
121. Noracymethadol (±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
122. Norlevorphanol (-)-3-hydroxymorphinan
123. Normethadone 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
124. Normorphine Demethylmorphine
125. Norpipanone 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
126. Para-fluorofentanyl 4′-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
127. Parahexyl 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-o1
128. Pemoline 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
129. PEPAP 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
130. Pethidine intermediate A 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
131. Pethidine intermediate B 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
132. Pethidine intermediate C 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
133. Phenacetine N-(4-Ethoxyphenyl) acetamide; p-acetophenetidide
134. Phenadoxone 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
135. Phenampromide N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide
136. Phencyclidine (PCP) 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
137. Phenmetrazine 3-methyl-2-phenylmorpholine
138. Phenolphtalein 3,3-bis (4-hydroxyphenyl)-1-(3H)-isobenzofuranone
139. Phenomorphan 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
140. Phenoperidine 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
141. Phenylacetic acid benzeneacetic acid
142. Phenylpropanolamin (Norephedrin) Benzenemethanol, α – (1- aminoethyl)- (±)-
143. Piminodine 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
144. Piperidine Piperidine
145. Piperonal 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde;
146. Piperonyl Methyl Cetone
147. Pipradrol 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol
148. Piritramide 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
149. PMA p-methoxy-α-methylphenethylamine
150. Pratolol
151. Proheptazine 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
152. Properidine 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
153. Psilocine, psilotsin 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole-4-o1
154. Psilocybine 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole-4-yl dihydrogen phosphate
155. Pyramidon (Aminophenazone) 4-diméthylamino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazolin-5-one
156. Racemethorphan (±)-3-methoxy-N-methylmorphinan
157. Racemoramide (±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
158. Racemorphan (±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
159. Remifentanil 1-(2-methoxy carbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)piperidine-4-carboxylic acid methyl ester
160. Rolicyclidine (PHP, PCPY) 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
161. Safrole (1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-); HS code: 2932.94 CAS number: 94-59-7
162. Santonin [3s-(3 α, 3aα, 5aβ, 9bβ]-3a,5,5a,9b – Tetrahydro – 3 5a, 9 – trimethylnaphtho [1,2-b] furan-2, 8 (3H,4H)- dione
163. Secobarbital 5-ally-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
164. Sibutramine (±)-dimethyl-1-[1-(4- chlorophenyl) cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan- 1-amine
165. STP, DOM 2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine
166. Sulphuric acid 1 sulfuric acid
167. Tenamfetamine (MDA) α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine
168. Tenocyclidine (TCP) 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
169. Terfenadine
170. Tetrahydrocannabinol 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-o1;

(9R,10αR)-8,9,10,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1;

(6αR,9R,10αR)-6α,9,10,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1;

(6αR,10αR)-6α,7,10,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1;

6α,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1;

(6αR,10αR)-6α,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1

171. Thebaine 6,7,8,14-Tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorphinan; paramorphine
172. Thiofentanyl N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
173. Tilidine (±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
174. TMA (±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine
175. Toluene benzene, methyl-
176. Trimeperidine 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
177. Ziperol α-(α-methoxybenzy)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol
178. Zomepirac 5-(4-Chlorobenzoyl)-1, 4-dimethyl-H-pyrrole-2-acetic acid

Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc cấm nhập khẩu, cấm sản xuất

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Danh mục thuốc nguyên liệu cấm nhập khẩu sản xuất

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!