Home Tags Bảo hiểm y tế

Tag: bảo hiểm y tế

THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC...

Sau nhiều dự thảo, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư  15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại...

Dự thảo Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa...

0
BỘ Y TẾ   Số:          /TT-BYT   DỰ THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày        tháng      năm 2018     THÔNG...

Công văn 3409/BYT-BH về việc tổ chức hoạt động truyền thông...

0
BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ:3409/BYT-BH V/v tổ chức các hoạt động truyền thông...

Công văn 1677/BYT-BH hướng dẫn giải quyết một số vấn đề...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1677/BYT-BH V/v hướng dẫn giải quyết một số...

Công văn 85/BHXH-GĐB hướng dẫn một số nội dung trong thống...

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 85/BHXH-GĐB V/v hướng dẫn một...

Thông tư 48/2017/TT-BYT quy định trích chuyển dữ liệu điện tử...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 48/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm...

Thông tư 44/2017/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG...

QUYẾT ĐỊNH 5842/QĐ-BYT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ BÁO...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5842/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm...

CÔNG VĂN 7149/BYT-BH VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ KCB CHO...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7149/BYT-BH V/v thanh toán chi phí KCB cho...

CÔNG VĂN SỐ 5585/BHXH-CNTT VỀ VIỆC GỬI DỮ LIỆU LÊN HỆ...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5585/BHXH-CNTT V/v gửi dữ liệu...
0868.552.633