QUYẾT ĐỊNH 5842/QĐ-BYT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH Y TẾ NĂM 2017

831
Quyết định 5842/QĐ-BYT
Quyết định 5842/QĐ-BYT
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5842/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ BÁO CÁO MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH Y TẾ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-BYT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 06 bộ biểu mẫu báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong ngành y tế;

Căn cứ Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 05 Bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng về ứng dụng CNTT trong ngành y tế;

Căn cứ Quyết định số 4589/QĐ-BYT ngày 11/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng đánh giá mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế tổ chức nghiên cứu và có các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các Sở Y tế, Thủ trưởng; các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
– Sở Y tế các tỉnh/thành phố;
– Cổng thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu: VT, CNTT (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]Quyet_dinh_5842_QD_BYT_VNRAS[/sociallocker]

COPY XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!