CÔNG VĂN 7149/BYT-BH VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ KCB CHO NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ NHƯNG THẺ BHYT HẾT HẠN SỬ DỤNG

975
CÔNG VĂN 7149/BYT-BH
CÔNG VĂN 7149/BYT-BH
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7149/BYT-BH
V/v thanh toán chi phí KCB cho người bệnh đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

KÍNH GỬI :

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1204TCKT/BVN của Bệnh viện Nhi Trung ương xin ý kiến về quy định đối với trường hợp người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đang điều trị tại cơ sở y tế nhưng thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

  1. Đối với trường hợp người bệnh đang điều trị có thẻ BHYT hết hạn sử dụng:

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT “Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thì vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng theo chế độ quy định cho đến khi ra viện hoặc hết đợt điều trị ngoại trú”. Như vậy, việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn “Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo chế độ quy định cho đến khi ra viện hoặc hết đợt điều trị ngoại trú chỉ áp dụng trong các trường hợp thẻ hết hạn sử dụng vào cuối năm tài chính (31/12 hàng năm), do nguyên nhân khách quan chưa kịp cấp thẻ BHYT mới” là chưa đúng quy định tại Nghị định 105/2014/NĐ-CP.

  1. Về giá trị sử dụng của thẻ BHYT đối với trẻ em:

– Theo quy định hiện hành, trường hợp trẻ em đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó (điểm d khoản 3 Điều 16 Luật BHYT được sửa đổi bổ sung năm 2014).

– Trường hợp “thẻ BHYT hết hạn và có thẻ BHYT mới thuộc nhóm đối tượng khác (học sinh, thân nhân…); Trẻ em trên 6 tuổi thẻ hết hạn nhưng chưa được cấp thẻ mới hoặc không có thẻ tiếp nối”, thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Vụ, Cục: KH-TC, KCB, YHCT, Ttra Bộ;
– Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Các BV, viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế bộ, ngành;
– Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

CÔNG VĂN 7149/BYT-BH VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ KCB CHO NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ NHƯNG THẺ BHYT HẾT HẠN SỬ DỤNG.

VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]Cong_van_7149_BYT_BH_VNRAS[/sociallocker]

COPY XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!