Công văn số 36/SYT-NVD ngày 03/01/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh sản phẩm viên nang Linsen Double Caulis chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

132
Công văn số 36/SYT-NVD ngày 03/01/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh sản phẩm viên nang Linsen Double Caulis chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ
Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 36/SYT-NVD ngày 03/01/2024 của Sở Y tế Hà Nội về việc kiếm tra, xử lý cơ sở kinh doanh sản phẩm viên nang Linsen Double Caulis chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ (có gửi văn bản kèm theo).
Đánh giá

TẢI PDF CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

UBND QUẬN THANH XUÂN PHÒNG Y TẾ

Số: 07/YT

V/v kiếm tra, xử lý cơ sở kinh doanh sản phấm chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 15 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

  • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
  • Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 36/SYT-NVD ngày 03/01/2024 của Sở Y tế Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh sản phẩm chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc trên địa bàn quận biết, đồng thời yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự rà soát, thu hồi; không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và báo cáo nhanh việc thực hiện về phòng Y tế theo địa chỉ email: phongytetx@gmail.com.

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ quản lý YT-XH phường,
– Lưu: VT, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

Số: 36 /SYT-NVDV/v kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh sản phẩm chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

  • Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;
  • Các cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 5/YDCT – QLD ngày 03/01/2024 của Cục Quản lý Y Dược cổ truyền – Bộ Y tế về việc kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh sản phẩm chưa rõ nguồn gốc xuất xứ (có công văn kèm theo), thông tin về mẫu sản phẩm viên nang Linsen Double Caulis (Số lô: 907759 E; Hạn dùng: 08/3/2028; Số đăng ký: Không có; Nơi sản xuất: WELIP (M) SDN. BHD. Malaysia; không có thông tin cơ sở nhập khẩu; không đạt yêu cầu chất lượng, phát hiện Piroxicam và Dexamethasone có trong thành phần công thức.

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên;

2. Phòng Y tế: tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng thuốc cổ truyền; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc cổ truyền, dược liệu giả, không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng theo đúng quy định.

3. Văn phòng – Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (để báo cáo);
– Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
– Các Phòng: NVD, QLHN; T.Tr Sở; ΤΤΚΝ Τ,MP, TP Hà Nội (để thực hiện);
– Văn phòng Sở (để thực hiện);
– Lưu: VT, NVD

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!