Công văn số 694/SYT-NVD ngày 07/02/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi thuốc Viên nén bao phim Cetirizin do Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 – Nadyphar sản xuất vi phạm mức độ 3

122
Công văn số 694/SYT-NVD ngày 07/02/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi thuốc Viên nén bao phim Cetirizin do Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar sản xuất vi phạm mức độ 3
Phòng Y tế Quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 694/SYT-NVD ngày 07/02/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi thuốc Viên nén bao phim Cetirizin do Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 - Nadyphar sản xuất vi phạm mức độ 3
Đánh giá

TẢI PDF CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

UBND QUẬN THANH XUÂN

PHÒNG Y TẾ

Số: 25/YT

V/v thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 21 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập

– Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 665/SYT-NVD ngày 06/02/2024 của Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi thuốc ALPHA-KTAL không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Công văn số 694/SYT-NVD ngày 07/02/2024 của Sở Y tế Hà Nội về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc trên địa bàn quận biết, đồng thời yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự rà soát, thu hồi; không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và báo cáo nhanh việc thực hiện về phòng Y tế theo địa chỉ email: phongytetx@gmail.com.

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Tổ quản lý YT-XH phường;

– Lưu: VT, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 694 /SYT-NVD
V/v thu hồi thuốc Cetirizin.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

– Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn;

– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện công văn số 384/QLD-CL ngày 06/2/2024 của Cục Quản lý Dược v/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3, Sở Y tế Hà Nội thông báo: thu hồi thuốc Viên nén bao phim Cetirizin (Cetirizin hydroclorid 10mg), số GDKLH: VD-20648-14, số lô: 21002B, NSX: 250521, HD: 250524 và số lô: 21001B, NSX: 140421, HD: 140424 (vi phạm mức độ 3) do Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 – Nadyphar sản xuất.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu:

1. Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn rà soát, thu hồi triệt để thuốc Viên nén bao phim Cetirizin (Cetirizin hydroclorid 10mg), số GĐKLH: VD-20648-14, số lô: 21002B, NSX: 250521, HD: 250524 và số lô: 21001B, NSX: 140421, HD: 140424 do Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 – Nadyphar sản xuất; gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi về Sở Y tế, Cục Quản lý Dược theo quy định. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi của các đơn vị, cơ sở.

2. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã: Thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

3. Văn phòng Sở đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở và phối hợp với các cơ quan truyền thông: thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

4. Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội: rà soát trong quá trình đi lấy mẫu, báo cáo về Sở Y tế (Thanh tra Sở) để có biện pháp xử lý.

Sở Y tế Hà Nội thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);

– P. QLHN (thông báo cơ sở);

– Thanh tra Sở (để xử lý vi phạm);

– BQL các DNLK: 01 Ng Huy Tưởng, 168 Ngọc Khánh;

– Hội các nhà thuốc HN, Hội các doanh nghiệp dược HN;

– Lưu: VT, NVD

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!