Công văn số 92/SYT-NVD ngày 05/01/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Whitening Cream Koné không rõ nguồn gốc xuất xứ

91
Công văn số 92/SYT-NVD ngày 05/01/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Whitening Cream Koné không rõ nguồn gốc xuất xứ
Phòng Y tế Quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 92/SYT-NVD ngày 05/01/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Whitening Cream Koné không rõ nguồn gốc xuất xứ
Đánh giá

TẢI PDF CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

UBND QUẬN THANH XUÂN

PHÒNG Y TẾ

Số: 08 /YT

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 15 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

  • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
  • Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc
  • Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 92/SYT-NVD ngày 05/01/2024 Sở Y tế Hà Nội về việc thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; Công văn số 94/SYT-NVD ngày 05/01/2024 Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt chất lượng (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn quận biết, đồng thời yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự rà soát, thu hồi; không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và báo cáo nhanh việc thực hiện về phòng Y tế theo địa chỉ email: [email protected].

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ quản lý YT-XH phường,
– Lưu: VT, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 92 /SYT-NVD

V/v thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Whitening Cream Koné không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

  • Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;
  • Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 14/QLD-MP ngày 03/01/2024 của Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế về việc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm Whitening Cream Koné không rõ nguồn gốc xuất xứ (có công văn kèm theo), thông báo: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm Whitening Cream Koné, trên nhãn ghi nhà sản xuất “Manufactured by: Kone Natural Herb Co., Ltd -81 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangkok 10260”.

Lý do: Sản phẩm Whitening Cream Koné không rõ nguồn gốc xuất xứ và mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn thủy ngân.

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên;

2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

3. Văn phòng – Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Quản lý Dược; (để báo cáo)
– Đ/c Giám đốc Sở; (để báo cáo)
– Các Phòng: NVD, QLHN; T.Tr Sở; TTKN T,MP, TP Hà Nội (để thực hiện);
– Văn phòng Sở (để đăng tải);
– Lưu: VT, NVD

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đình Hưng

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!