Home Tags Danh mục nguyên liệu phải yêu cầu gpnk

Tag: danh mục nguyên liệu phải yêu cầu gpnk

Công văn 6152/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL làm thuốc cần...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6152/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL làm thuốc cần...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số: 6050 /QLD-ĐK V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép...

Công văn 5639/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp phép...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ:5639/QLD-ĐK V/v công bố danh mục...

Công văn 5570/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục NLLT phải...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc   Số: 55701/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 4865/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUAN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4865/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 5081/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục NLLT phải...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số: 5081 /QLD-ĐK V/v công bố...

Công văn 4863/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc Số: 4863/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 4864/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:4864/QLD-ĐK V/v công bố danh mục...

Công văn 4436/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện...

0
    BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4436 /QLD-ĐK V/v công bố...

Công văn 4205/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc...

0
Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 4205 /QLD-ĐK V/v công bố...
0868.552.633