Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL làm thuốc cần GPNK

610
Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 6050 /QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải
thực hiện cấp phép nhập khẩu của
thuốc trong nước dã có giấy đăng ký
lưu hành thuốc tại Việt Nam.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hà nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/Q1113 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục dính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sơ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

-Các Phó Cục trưởng (để b/c);

-Tp. ĐKT. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);

-Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

-Phòng QLKD Dược (để phối hợp);

-Website Cục QLD;

-Lưu: VT, ĐK (LA)

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn sổ: .6030…/QLD-ĐK ngày 05/4/2018…của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Methadon VD-29589-18 29/03/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Methadone

hydrochloride

USP38 Siegfried Ltd Untere Briihlstrasse 4, 4800 Zofingen, Switzerland Switzerland
Danh mục này gồm 01 trang, 01 khoản.

 

 

Công văn 6030/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc cần giấy phép nhập khẩu.

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6030_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!