Công văn 4863/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước

683
Công văn 4863/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp phép NK
Công văn 4863/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp phép NK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tụ do – Hạnh phúc
Số: 4863/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phái kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sán xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 201/ĐK-DHT ngày 12/3/2018 và 202/ĐK-DHT ngày 12/3/2018 của Công ty CPDP Hà Tây về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiếm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc đế sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuôc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khâu (Danh mục dính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tái trên trên thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

                                                     TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                         Nguyễn Thị Thu Thủy

 

   DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 4863/QLD-ĐK ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấv đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên

nước sản xuất nguyên liệu

1 Metronidazol 250 mg VD-25177-16 05/9/2021 Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Metronidazole DĐVN IV Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd No.428, Yishui North Road. Fengshan Town, Luotian County, Hubei Province, China China
2 Hadozyl VD-24769-16 15/7/2021 Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Metronidazole DĐVN IV Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd No.428, Yishui North Road, Fengshan Town, Luotian County, Hubei Province, China China
3 Polydoxancol VD-24776-16 15/7/2021 Công ty cô phần dược phâm Hà Tây Chloramphenicol DĐVN IV Chongqing Chunrui Medicine Chemical Co., Ltd No. 44, Luoxi Road, Luoqi Town, Yubci District, Hongqing, Chongquing 401137, China. China

Danh mục này gôm 01 trang. 03 khoản./.

Công văn 4863/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4863_QLD_ĐK_2018_VNRAS                                     COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!