Công văn 4436/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

670
Công văn 4436/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT cần cấp phép nhập khẩu
Công văn 4436/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT cần cấp phép nhập khẩu
5/5 - (2 bình chọn)
 

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4436 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải thực hiện cấp phép
nhập khẩu của thuốc trong nước đã
được cấp SĐK.

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đê các công ty sản xuât biêt và thực hiện.

                                                                                TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                                Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐANG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU  HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 4436 /QLD-ĐK ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Sổ giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
Ngày hết hiệu
lực của giấy
đăng ký lưu
hành
Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu
làm thuốc
TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguvên liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu
1 Pyme Sezipam VD-20508-14 04/03/2019 Công Ty Cổ
PhầnPYMEPHARCO
Diazepam BP 2010 Cambrex

Profarmaco Milano
s.r.l

Via Curiel, 34
20067 Paullo (MI)
Italy
2 PymeRoxomil VD-22611-15 26/05/2020 Công Ty Cổ
Phần PYMEPHARCO
Bromazepam EP 7.0 Cambrex

Profarmaco Milano
s.r.l

Via Curiel, 34
20067 Paullo (Ml)
Italy
3 Tramadol Stada lOOmg VD-23235-15 09/09/2020 Công Ty Cổ
PhầnPYMEPHARCO
Tramadol

Hydrochloride

EP 7.0 Pharmaceutical
Works Polpharma
S.A
19, Pelplinska Str. 83 –
200 Starogard Gdanski
Poland
4 Pethistad lOOmg VD-23846-15 17/12/2020 Công Ty Cổ
PhầnPYMEPHARCO
Pethidine

Hydrochloride

EP 7.0 Zentiva, a.s Nitranska 100, 920 27
Hlohovec
Slovak
5 Tramastad 50mg VD-23862-15 17/12/2020 Công Ty Cổ
PhầnPYMEPHARCO
Tramadol

Hydrochloride

EP 7.0 Pharmaceutical
Works Polpharma
S.A.
Pelplinska Str. 83-200
Starogard Gdanski
Poland

 

Công văn 4436/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT cần cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4436_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!