Công văn 6152/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL làm thuốc cần GPNK

592
Công văn 6152/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 6152/QLD-ĐK năm 2018
Đánh giá
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6152/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 26/02/2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khấu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TT. Trương Quốc Cường;

– Các Phó Cục trưởng (để b/c);

– TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);

– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

– Phòng QLKDD (để p/h);

– Wibsite Cục QLD;

– Lưu: VT, ĐK ( D.T)

TUQ.CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

 

NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC
THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUÓC TẠI VIỆT NAM PHẢI
KIÉM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẤU

(Đính kèm Công văn số: 6152……. /QLD-ĐK ngày 06/4/2018.cùa Cục Quản lý Dược)

Thuôc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chât sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký luu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguvên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 VILLEX – 250 VD-22643-15 26/05/2020 Công ty CPDP Đạt vi Phú Levofloxacin

hemihydrate

In-house UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynovv Technology Mansion, # 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
2 VILLEX – 500 VD-22644-15 26/05/2020 Công ty CPDP Đạt vi Phú Levofloxacin

hemihydrate

In-house UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buy now Technology Mansion, # 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
3 DAVYLOX VD-24517-16 23/03/2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Ciprofloxacin

HCl

DĐVN IV AARTI DRUGS LIMITED Plot No. 109 – D, Mahendra Industrial Estate. Ground Floor, Road No.29, Sion (East), Mumbai 400 022. (India). India
4 MI PROTONE VD-23281-15 09/09/2020 Công ty CPDP Đạt vi Phú Progesterone

micronized

BP 2009 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China
5 GAYI QLĐB-615-17 22/06/2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Anastrozole USP 35 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building VVensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shanghai 200011 China

 

Công văn 6152/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục NL làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã cấp SĐK

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 5674_QLD_CL_2018

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!