Công văn 4864/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt và thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

630
Công văn số: 4864/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt và thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước.
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:4864/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải
thực hiện cấp phép nhập khẩu của
thuốc trong nước đã có giấy đăng ký
lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước
ngày 01/7/2014.

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 196/ĐK-DHT ngày 09/3/2018 của Công ty CPDP Hà Tây vê việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuổc được công bố nêu trên đăng tải trên trai thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đế các cơ sở biết và thực hiện.

 

                                               TUQ.CỤC TRƯỞNG

                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                       NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 4864/QLD-ĐK ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Atropin Sulfat VD-16904-12 29/12/2018 Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Atropine sulfate USP 34 Henan Purui Pharmaceutical Co., Ltd YeZhuang Bridge, Xihua County Henan Province. China China

Danh mục này gồm 01 trang, 01 khoản./.

Công văn 4864/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/7/2014.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4864_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!