Home Tags Danh mục nguyên liệu dược chất

Tag: Danh mục nguyên liệu dược chất

Công văn 9510/QLD-ĐK Bổ sung nguyên liệu kiểm soát đặc biệt...

0
Công văn 9510/QLD-ĐK ngày 29/5/2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...

Công văn 22245/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc phải...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22245/QLD-ĐK V/v đính chính danh...

Công văn 22116/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22116/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 22381/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22381/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 22380/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22380/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 16916/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc không...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 16916/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 14696/QLD-ĐK nguyên liệu dược chất không cần giấy phép...

0
Công văn 14696/QLD-ĐK V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong...

Công văn 14496/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu nhập khẩu

0
Công văn 14496/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu...

Công văn 14440/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không cần giấy phép...

0
Công văn 14440/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong...
0868.552.633