Home Tags Bán thuốc kê đơn

Tag: bán thuốc kê đơn

Quyết định 3673/QĐ-BYT triển khai đề án “Kiểm soát kê đơn...

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 3763 /BYT-QLD Hà Nội, ngày 27 tháng 5...

Công văn 6269/BYT-QLD Kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6269/BYT-QLD V/v xây dựng Kế hoạch & triển...

Quyết định 4448/QĐ-BYT ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án tăng...

0
Quyết định 4448/QĐ-BYT ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn theo Quyết...
0868.552.633