Quyết định 4448/QĐ-BYT ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn”

1514
Quyết định 4448/QĐ-BYT Kế hoạch kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc
Quyết định 4448/QĐ-BYT Kế hoạch kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc
5/5 - (2 bình chọn)

Quyết định 4448/QĐ-BYT ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế”

B Y T
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4448/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế”

Bộ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý Dược, Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Pháp chế; Chánh Thanh tra Bộ Y tế; Giám đốc Trung tâm truyền thông – Giáo dục sức khỏe trung ương; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỤC, THỨ TRƯỞNG TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG

KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế”

(Ban hành kèm theo Quyết định 4448/QĐ-BYT ngày 03/10/2017 của Bộ Y tế)

 

STT Nội dung Đơn vị đầu mối Đơn vị phối hợp Dự kiến sản phẩm đạt được Thời gian hoàn thành
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về kê đơn và bán thuốc kê đơn
1.1 Sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trong Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Vụ Pháp chế Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ. Sản phẩm: Nghị định sửa đổi Nghị định 176/2013/NĐ-CP được Chính phủ thông qua. Theo chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.2 Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc để phát hiện và đề xuất các nội dung còn bất cập, hạn chế Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Thanh tra Bộ, Sở Y tế, Cục Quản lý Dược, Vụ Pháp chế, các bệnh viện Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong có nêu nội dung quy phạm và phương án đề xuất xử lý các bất cập hoặc hạn chế tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về việc kê đơn thuốc để đề xuất chỉnh sửa bổ sung 12/2017
1.3 Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn để phát hiện và đề xuất các nội dung còn bất cập, hạn chế Cục Quản lý Dược Thanh tra Bộ, Sở Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong có nêu nội dung quy phạm và phương án đề xuất xử lý các bất cập hoặc hạn chế tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn để đề xuất chỉnh sửa bổ sung 12/2017
1.4 Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện quy định về thực hành tốt kê đơn thuốc Cục Quản lý Khám chữa bệnh Sở Y tế, Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, các bệnh viện. Sản phẩm: Thông tư hướng dẫn thực hành tốt kê đơn thuốc được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 6/2018
1.5 Tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn quy định thực hành tốt bán thuốc kê đơn. Cục Quản lý Dược Sở Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ, Vụ pháp chế Sản phẩm: Tài liệu chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 6/2018
2 Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trước khi có can thiệp
2.1 Xây dựng bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn Cục Quản lý Dược xây dựng bộ công cụ về bán thuốc kê đơn và tổng hợp chung Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng bộ công cụ về kê đơn thuốc Sở Y tế, các Vụ, Cục liên quan, Trường Đại học Dược Hà Nội Sản phẩm: Bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn được Lãnh đạo Bộ phê duyệt 10/2017
2.2 –    Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.

–   Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

–   Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.

Sở Y tế Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ Hội dược học, Hội Y học của tỉnh, thành phố Sản phẩm: Báo cáo thực trạng nhận thức của người hành nghề về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc, bán thuốc kê đơn, kháng kháng sinh và nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc. Tháng 11/2017
2.3 Kiểm tra đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn Sở Y tế Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ Sản phẩm: Báo cáo đánh giá về hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn Tháng

12/2017

3 Hoạt động Truyền thông
3.1 Tuyên truyền về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại cùa việc tự ý sừ dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng trên toàn quốc; Sự cần thiết phải kiểm soát thuốc kê đơn. VụTruyền thông và thi đua khen thưởng Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cơ quan truyền thông (báo giấy, báo đài, các kênh truyền thông…) Sản phẩm: – Bài viết phổ biến về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý (trọng tâm là kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh); Tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, sử dụng kháng sinh không hợp lý….

– Xây dựng phóng sự

2018

2019

3.2 Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí giúp các nhà báo hiểu thêm, từ đó có thể đăng tải, chia sẻ trong quá trình viết bài, đưa tin kịp thời, chính xác. Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Sản phẩm: Tổ chức 02 lớp tập huấn cho các phóng viên: cung cấp thông tin xung quanh nội dung và sự cần thiết của Đề án 2018
3.3 Truyền thông cho cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng tại các tỉnh, thành phố. Sở Y tế Trung tâm truyền thông tỉnh, thành phố, các cơ quan liên quan Sản phẩm: Bài viết, phóng sự về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, hậu quả của kháng kháng sinh; và các lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh cho cộng đồng 2018

2019

4 Tập huấn, đào tạo
-Tập huấn cho người kê đơn các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc và về hướng dẫn sử dụng kháng sinh.

-Tập huấn cho người bán lẻ thuốc các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn; việc cần thiết thuyết

Sở Y tế Hội dược học, Hội Y học của tỉnh, thành phố

Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định,

Sản phẩm: Tổ chức tập huấn được cho người kê đơn, người bán thuốc thuộc đối tượng khảo sát 3/2018
phục bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ đơn thuốc, dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị đặc biệt là kháng sinh. tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ
5 Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn sau khi có giải pháp can thiệp
5.1 –    Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc.

–   Khảo sát nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

–    Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc về quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn.

Sở Y tế Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế trực trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ Hội Y, Dược học của tỉnh, thành phố Sản phẩm: Báo cáo thực trạng nhận thức của người hành nghề về các quy định của pháp luật liên quan đến kê đơn thuốc và nhận thức của người mua thuốc về việc mua thuốc và sử dụng thuốc. 6/2018
5.2 – Kiểm tra đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-Kiểm tra đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc.

Sở Y tế Thanh tra Bộ Y tế; Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trực tiếp phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nam Định, tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ Sản phẩm: Báo cáo đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và báo cáo đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc sau khi có giải pháp can thiệp. 9/2018
6 Tăng cường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý kháng kháng sinh
–     Chia sẻ dữ liệu về kháng kháng sinh, kháng sinh với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Họat động giám sát chung cho các mảng có thể được phát triển cho loại kháng sinh nhập khẩu để sử dụng cả cho người và động vật.

–    Chia sẻ kết quả quản lý sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh thông qua các báo cáo chung giữa ngành y tế và thú y.

Cục Quản lý khám chữa bệnh; Cục Quản lý Dược Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Tổng Cục Thủy sản Sản phẩm: Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kháng kháng sinh Hàng năm
7 Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án
7.1 Tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn. Sở Y tế; Cục Quản lý Dược Cục Quản lý Khám chữa, bệnh Thanh tra Bộ Trường Đại học Dược Hà Nội Sản phẩm: Báo cáo đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn 11/2018
7.2 Đề xuất mô hình/phương thức phù hợp đối với hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc. Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Sở Y tế, Thanh tra Bộ, các Vụ/ Cục liên quan Sản phẩm: Mô hình hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt 12/2018
8 Triển khai hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc
Triển khai hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc Sở Y tế Hội Y, Dược học của tỉnh, thành phố Sản phẩm: Toàn quốc triển khai mô hình hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn triển khai trên toàn quốc 2020
9 Các nội dung phối hợp với các Bộ ngành, địa phương
9.1 Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung để Bộ Y tế/Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Quản lý Dược. Ban Chỉ đạo Sản phẩm: Biên bản làm việc/thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Hàng năm
9.2 Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung để Bộ Y tế/Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Quản lý Dược. Ban Chỉ đạo Sản phẩm: Biên bản làm việc/thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ/Lãnh đạo ủy ban nhân dân. Hàng năm
10 Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án
10.1 Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án. Cục Quản lý Dược. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tháng

10/2017

10.2 Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Ban Chỉ đạo. Cục Quản lý Dược, các đơn vị liên quan. Sản phẩm: Công văn hướng dẫn của Bộ Y tế (kèm mẫu kế hoạch) Tháng

10/2017

10.3 Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương và các đơn vị đầu mối triển khai hoạt động. Ban Chỉ đạo. Cục Quản lý Dược, các đơn vị liên quan. Sản phẩm: Báo cáo kiểm tra, giám sát. Hàng năm
10.4 Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án (theo từng giai đoạn). Ban Chỉ đạo. Cục Quản lý Dược, các đơn vị liên quan. Sản phẩm: Hội nghị/báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm hoặc theo từng giai đoạn. 12/2018

12/2020

Quyết định 4448/QĐ-BYT ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế”

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

4448_QĐ_BYT_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!