Công văn 6269/BYT-QLD Kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn

1376
6269/BYT-QLD Kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y T
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6269/BYT-QLD
V/v xây dựng Kế hoạch & triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 07/9/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 4041/QĐ-BYT phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và ngày 03/10/2017 đã ký ban hành Quyết định số 4448/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017.

Nhằm triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 một cách đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến địa phương, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội dung Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện các nội dung sau:

  1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ mục tiêu, nội dung của Đề án, chủ động xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt Kế hoạch Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn. Tổ chức thực hiện Đề án theo đúng Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và sử dụng Bộ công cụ, khảo sát kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn theo Phụ lục kèm theo.
  2. Chủ động huy động và bố trí các nguồn vốn tại địa phương để thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt.
  3. Báo cáo quá trình triển khai thực hiện Đề án về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) trước ngày 30 tháng 6 và trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để phối hợp giải quyết.

Công văn 6269/BYT-QLD Kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

6269_BYT_QLD_VNRAS

6269_BYT_QLD_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!