Quyết định 660/QĐ-QLD ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 36 bổ sung

575
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 660/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 01 VẮC XIN ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 36 BỔ SUNG (SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 05 NĂM)

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/2013/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 36 bổ sung.

Điều 2. Các cơ sở đăng ký và sản xuất có vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam quy định tại Điều 1 phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn và phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về sản xuất và kinh doanh thuốc, số đăng ký có ký hiệu QLVX-…-18 có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các cơ sở đăng ký và sản xuất có vắc xin nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như điều 4;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế, Cục KHCN&ĐT, Văn phòng NRA Bộ Y tế;
– Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế;
– Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Website của Cục QLD/Tạp chí Dược và Mỹ phẩm- Cục QLD;
– Lưu: VT, QLKDD, QLCL, ĐKT (8 bản).

CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

 

DANH MỤC

01 VẮC XIN ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM HIỆU LỰC 5 NĂM – ĐỢT 36 BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo quyết định số: 660/QĐ-QLD ngày 21/9/2018 của Cục Quản lý Dược)

  1. Công ty đăng ký: Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh Phẩm số 1 (VABIOTECH) (Địa chỉ: Số 1 phố Yersin, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

1.1. Nhà sản xuất: SERUM INSTITUTE OF INDIA. PVT. LTD.

(Địa chỉ: 212/2, Hadapsar, Pune 411028, Maharashtra state, India)

STT Tên thuốc Hoạt chất chính – Hàm lượng Dạng bào chế Tuổi thọ Tiêu chuẩn Quy cách đóng gói Số đăng ký
1. Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B and Haemophilus influenza type b Conjugate Vaccine Adsorbed Mỗi liều 0,5 ml vắc xin chứa: Giải độc tố Bạch hầu ≤ 25 Lf (≥ 30 IU); Giải độc tố Uốn ván ≥ 2.5 Lf (≥ 40 IU); Ho gà (toàn tế bào) ≤ 16 OU (≥ 4 IU); HBsAg (rDNA) ≥ 10 mcg; Polysaccharide vỏ vi khuẩn Hib tinh khiết cộng hợp với giải độc tố Uốn ván (Protein tải) – 10 mcg. Hỗn dịch tiêm 24 tháng TCCS Lọ 1 liều x 0,5ml/liều; Hộp 50 lọ QLVX-1109-18

Danh mục gồm 01 trang 01 thuốc./.

Quyết định 660/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 36 bổ sung.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

660_QD-QLD_2018_VNRAS

660-QD-QLD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!