Quyết định 526/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 106

945
Quyết định 526/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 106
5 (100%) 1 vote

Quyết định 526/QĐ-QLD ngày 10 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 106

Link tại website Cục quản lý Dược https://dav.gov.vn/quyet-dinh-so-526qd-qld-ve-viec-ban-hanh-danh-muc-83-thuoc-nuoc-ngoai-duoc-cap-giay-dang-ky-luu-hanh-tai-viet-nam—dot-106-n3263.html

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 83 thuốc nước
ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 106, bao gồm:

 1. Danh mục 71 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu
  lực 05 năm – Đợt 106 (tại Phụ lục I kèm theo). Các thuốc tại Danh mục này có
  số đăng ký với ký hiệu VN-…-21 và hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành
  Quyết định này.
 2. Danh mục 12 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu
  lực 03 năm – Đợt 106 (tại Phụ lục II kèm theo). Các thuốc tại Danh mục này có
  số đăng ký với ký hiệu VN3-…-21 và hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành
  Quyết định này.