CÔNG VĂN 4199/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT được NK không cần GPNK

670
Công văn 4199/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT
cong_van_4199_qld_đk_dinh_chinh_danh_muc_NNLT
Đánh giá
 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 4199/QLD-ĐK

V\v đính chính danh mụcnguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không cần GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các Công văn đề ngày 26/02/2018 cua Công ty TNHH Dược phẩm
Glomed về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chât làm thuốc
được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu thuốc trong nước đã
được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với: 03 khoản đã được công bố kèm theo Công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược; 03 khoản đã được công bố kèm theo Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược; 06 khoản đã được công bố kèm theo Công văn số 17852/QLD-ĐK ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 

 

                                                                                      TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                                       NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

 

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 4199/QLD-ĐK ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết hiệu
lực của giấy
đăng ký lưu
hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
TCCL

của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên nước
sản xuất
nguvên liệu
1 Zilroz 500 VD-18723-13 01/04/2018 Công ty TNIII I
Dược phẩm
GLOMED
Cefprozil USP 32 Acs Dobfar S.P.A. Viale Addetta, 4/12-20067
Tribiano (MI) – Italv
Italy
2 Zilroz 500 VD-18723-13 01/04/2018 Công ty TNHH
Dược phẩm
GLOMED
Cefprozil USP36 Qilu Antibiotics
Pharmaceutical Co.,
Ltd
NO.849 Dongjia Town
Licheng District Jinan City,
China
China
3 Zilroz 500 VD-18723-13 01/04/2018 Công tv TNHH
Dược phẩm
GLOMED
Cefprozil USP36 Parabolic Drug Ltd Village Sundran, Post Office
Mubarakpur, Tehsil Derabassi,
District Mohali, Punjab, India
India
4 Cefoxitin Glomcd
1G
VD-24162-16 23/03/2021 Côngty TNHH
Dược phâm
GLOMED
Cefoxitin sodium USP36 Chongqing Tiandi
Pharmaceutical Co.,
Ltd.
#1, Shenyang Rd., Zhongzhou
Blvd., Zhongxian couty,
Chongquing
China
5 Medxium 20 VD-24174-16 23/03/2021 Công ty TNHH
Dược phẩm
GLOMED
Esomeprazol enteric
coated 22,5% w/w
pellets
NSX Spansules

fomulations

Plot No. 1 54/A4, l.D.A.

BOLLARAM.
HYDERABAD. 502 325

India
6 Razolmed VD-24178-16 23/03/2021 Công ty TNHH
Dược phẩm
GLOMED
Rabeprazol Sodium NSX Hetero Drugs Limited S.No.s, 213, 214&225,
Bonthapally Vigage, Jinnaram
Mandal, Medak District,
Andhra Pradesh
India
7 Cephalothin 2g VD-28495-17 19/09/2022 Công ty TNHH
Dược phẩmGLOMED
Cephalothin Sodium
(Cephalolhin for_________ pyion>________
USP36 China Union
Chemphartna (Suzhou)
Co.. Ltd
No. 9, East Jiaotong Road, Lili
Town, Wujiang District,
Suzhou City, Jiangsu, P.R.C
China

 

    8 Cephalothin 500 VD-28496-17 19/09/2022 Công ty TNHH
Dược phẩm
GLOMED
Cephalothin Sodium
(Cephalothin for
injection)
USP36 China Union
Chempharma (Suzhou)
Co.,
Ltd
No. 9, East Jiaotong Road, Lili
Town, Wujiang District,
Suzhou City, Jiangsu, P.R.C
China
9 Loraar 25 VD-28503-17 19/09/2022 Công ty TNHH
Dược phẩm
Glomed
Losartan Potassium USP38 Dr. Reddy’S
Laboratories Ltd.
Plot No. 42 S.V.Co.op.
Industrial Estate, Jeedimetia,
Hyderabad-500055, India
India
10 Nootryl 1200 VD-28507-17 19/09/2022 Công ty TNHH
Dược phẩm
Glomed
Piracetam EP 6.0 Jingdezhen Kaimenzi
Medicical Chemistry
Co., Ltd
No 58, Changxi Road,
Jingdezhen City, China
China
11 Tenecand HCTZ
16/12.5
VD-28509-17 19/09/2022 Công ty TNHH
Dược phẩm
Glomed
Candesartan

Cilexetil

EP8.0 Mylan Laboratories
Limited
564/A/22, Road 92, Jubilee
Hill, Hyderabad – 500 034,
Andhra Pradesh, India
India
12 Tenecand HCTZ
16/12.5
VD-28509-17 19/09/2022 Công ty TNHH
Dược phẩm
Glomed
Hydrochlorothiazide EP 7.5 Changzhou

Pharmaceutical Factory

No. 518 Laodong East Road,
Changzhou, Jiangsu Province,
Pr China.
China

Danh mục này gồm 2 trang, 12 khoản

CÔNG VĂN 4199/QLD-ĐK đính chính danh mục NLLT được nhập khẩu không cần giấy phép

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 4199_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!