Công văn 21547/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

1000
Công văn 21547/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 21547/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 21547/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 21547/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ thay đổi, bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành;

Theo đề nghị của công ty tại văn thư số 04/2018/VNP đề ngày 03/5/2018 của Công ty TNHH Dược phẩm VNP;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c),
– Tổng Cục Hải Quan,
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Chi).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 21547/QLD-ĐK ngày 14/11/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 ENZICOBA QLSP-938-16 05/02/2021 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Nấm men khô chứa selen (Selenium Yeast 2000 PPM) TCCS Angel Yeast Co., LTD Pharmacy Filiale, No.168, Huaxi Road, Yichang, Hubei, Trung Quốc China
2 ENZICOBA QLSP-938-16 05/02/2021 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Nấm men khô chứa selen (Lalmin Se 2000) TCCS LALLEMAND BIO- INGREDIENTS 1620 Prefontaine Street Montreal, Quebec, H1W2N8 Canada Canada
3 ENZICOBA QLSP-938-16 05/02/2021 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Nấm men khô chứa crom (Chromium Yeast 2000 PPM) TCCS Angel Yeast Co., LTD Pharmacy Filiale, No.168, Huax, Road, Yichang, Hubei, Trung Quốc China
4 ENZICOBA QLSP-938-16 05/02/2021 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Nấm men khô chứa crom (Lamin Cr 2000) TCCS Salutaguse Pärmitehas AS Kohila, Rapla Country 79745, Salutaguse, Estonia Estonia

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

21547_QLD_ĐK_2018_VNRAS

21547_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!