Công văn 5201/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

3662
Công văn 5201/QLD-ĐK
5/5 - (4 bình chọn)

Công văn 5201/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 5201/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 ;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khấu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trong các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (số đăng ký còn hiệu lực).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK.

 

Công văn 5201/QLD-ĐK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN TẤT ĐẠT

 

VĂN BẢN GỐC: 5201_QLD_ĐK_VNRAS

DANH MỤC CÁC ĐỢT ĐÍNH KÈM: [sociallocker id=7424]2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-2016 QLĐB+GC[/sociallocker]

Công văn 5201/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!