Công văn 9994/QLD-ĐK năm 2018 danh mục yêu cầu GPNK

589
Công văn 9994/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 9994/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9994/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 161).
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Phòng QL KDD (để phối hợp);
– Tổng Cục Hải Quan;
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK(N).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 161
(Đính kèm công văn số 9994/QLD-ĐK ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc (1) SĐK (2) Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3) Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …) (5) Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu (7) Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất (9)
O-Plat 50 VD3-10-18 27/3/2021 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 10ml chứa Oxaliplatin 50mg NSX Intas Pharmaceuticals Ltd. Plot No 457- 458, Village-Matoda, Bavla road, Dist.-Ahmedabad, India India
O-Plat 100 VD3-8-18 27/3/2021 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 20ml chứa Oxaliplatin 100mg NSX Intas Pharmaceuticals Ltd. Plot No 457- 458, Village-Matoda, Bavla road, Dist.-Ahmedabad, India India
O-Plat 200 VD3-9-18 27/3/2021 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 40ml chứa Oxaliplatin 200mg NSX Intas Pharmaceuticals Ltd. Plot No 457- 458, Village-Matoda, Bavla road, Dist.-Ahmedabad, India India

 

Công văn 9994/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục NLLT là bán thành phẩm phải thực hiện cấp phép NK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 161).

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

9994_QLD_DK_2018_VNRAS

9994_QLD_ĐK_2018_VNRAS

CBNL_Đ161(CV9994)_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!