Công văn 8465/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu phải thực hiện cấp phép NK

759
Công văn 8465/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 8465/QLD-ĐK ngày 15/5/2018 Cục Quản lý Dược

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8465/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 160

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 160 phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (TTr).
Công văn 8465/QLD-ĐK

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

Đính kèm Công văn 8465/QLD-ĐK ngày 15/5/2018 Cục Quản lý Dược.

STT Tên thuốc Số đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Codeforte VD-29015-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Codein phosphate BP2014 United Kingdom
2 Gardenal 100mg VD-29163-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Phenobarbital EP 7 China
3 Pharbazidin 400 VD-29165-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Teicoplanin EP 7 China

Danh mục này bao gồm 03 khoản./.

Công văn 8465/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 160./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

8465_QLD_ĐK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!