Công văn 6863/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

613
Công văn 6863/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu GPNK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6863/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 160 được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận

–   Như trên;

–   CT. Trương Quốc Cường (để b/c);

–   Các Phó Cục trưởng (để b/c);

–  Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

–  Website Cục QLD;

–  Phòng QLKDD (để phối hợp);

–   Lưu: VT, ĐKT (Ttra).

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC

ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 6863/QLD-ĐK ngày 16 tháng 4 năm 2018)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Duritex 500 VD-28975-18 22/02/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm Deferasirox NSX FARMAK, a.s. Na Vlcinci 16/3, 771 17 Olomouc, Czech Republic Czech

Republic

2 Focgo VD-28976-18 22/02/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú – Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm Lornoxicam NSX Edmond pharma S.r.l (Recipharm) Strada Statale dei Giovi, 131 20037 Paderno Dugnano (MI) Italy Italy
    3 Vazigoc VD-28977-18 22/02/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú – Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm Thiabendazole USP 37 NORTEC

QUÍMICA

Rua Dezessete, n° 200, Distrito Industrial de Duque de Caxias, Xerém, Duque de Caxias, RJ, Brasil. Brazil
4 Goclio 80 QLĐB-657-18 22/02/2020 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú – Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm Febuxostat NSX Quimica Sintetica S.A. (Chemo) C/Dulcinea, s/n, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, Spain Spain

 

5 Lotagox 100 VD-29790-18 22/02/2023 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Lamivudin NSX Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd. No.417 Binhai Road, Pudong, Shanghai 201302, China China
6 Lotagox 150 VD-29791-18 22/02/2023 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Lamivudin NSX Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd. No.417 Binhai Road, Pudong, Shanghai 201302, China China
Danh mục này có 06 khoản./.

 

Công văn 6863/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6863_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 6863_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!