Công văn 6512/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT yêu cầu GPNK

561
Công văn 6512/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 6512/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên lieuj yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6512/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

 

Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 6619/QLD-ĐK ngày 15/5/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Theo đề nghị của công ty tại các văn thư đề ngày 26/02/2018 của công ty TNHH Dược phẩm Glomed.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiếm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận

– Như trên;

– TT.Trương Quốc Cường (để b/c);

– Phòng QLKDD (để phối hợp);

– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

– Website Cục QLD;

–  Lưu: VT, ĐK (chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

 

( Đính kèm Công văn số: 6512/QLD-ĐK ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

 

 

 

STT

 

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Glomoxif VD-22458-15 26/05/2020 Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED Moxifloxacin hydroclorid EP 7.5 Nutra Specialities Private Limited  

Sy. No. 69, Chandrapadiya Village, Vinjamur, Mandal, India

India

 

 

Công văn 6512/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu cảu thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6512_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 6512_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!