Công văn 21570/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc

936
Công văn 21570/QLD-ĐK
Công văn 21570/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 21570/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 1222/CV-ĐK/DMC đề ngày 24/10/2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco; Công văn số 171080/CV-VCP đề ngày 31/10/2017 và công văn số 171101/CV-VCP đề ngày 06/11/2017 của Công ty Cổ phần Dược Vacopharm; Công văn số 1201/CV/DPKH đề ngày 02/11/2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo các danh mục đính kèm.

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đã công bố kèm theo Công văn sau:

Thuốc số 1 của danh mục kèm theo công văn Số 8473/QLD-ĐK ngày 20/06/2017 của Cục Quản lý Dược;

Thuốc số 2 và 3 của danh mục kèm theo công văn Số 17852/QLD-ĐK ngày 02/11/2017 của Cục Quản lý Dược;

Thuốc số 4 và 5 của danh mục kèm theo công văn Số 11689/QLD-ĐK ngày 09/08/2017 của Cục Quản lý Dược;

Thuốc từ số 6 đến số 22 của danh mục kèm theo công văn Số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 của Cục Quản lý Dược;

Thuốc từ số 23 đến số 41 của danh mục kèm theo công văn Số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược;

Thuốc số 42 của danh mục kèm theo công văn Số 12713/QLD-ĐK ngày 22/08/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ M
inh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ
(Đính kèm công văn số 21570/QLD-ĐK ngày 20/12/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc
(1)
SĐK
(2)
Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(3)
Tên NSX
(4)
Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liu, dng muối…)
(5)
Tiêu chuẩn dược chất
(6)
Tên NSX nguyên liu
(7)
Địa chỉ nhà sản xuất nguyên liu
(8)
Nước sản xuất
(9)
1. Entero-caps VD-18830-13 01/04/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Nifuroxazide EP 9.0 Coprima, S.L (Moehs Productos Quimicos) Pablo Picasso, 15 08213 Polinya (Barcelona – Spain) Spain
2. Vacoros 10 VD-28206-17 19/09/2022 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Rosuvastatin calcium EP 9.0 Morepen Laboratories Ltd Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi Dist, Solan India
3. Vacoros 20 VD-28207-17 19/09/2022 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Rosuvastatin calcium EP 9.0 Morepen Laboratories Ltd Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi Dist, Solan India
4. Ibuprofen 200 VD-26352-17 06/02/2022 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Ibuprofen DĐVN IV Iol Chemicals and Pharmaceuticals Limited 85, Industrial Area ‘A’, Ludhiana. 141 003 (Pb.) India India
5. Vadol Flu’s VD-26354-17 06/02/2022 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Chlorpheniramine maleate BP 2016 Supriya Lifescience Ltd 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai -400 063. Maharashtra, India India
6 Ambron VD-21411-14 08/12/2019 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Ambroxol hydrochloride BP 2009 Hangzhou Deli Chemical Co.,Ltd RM. 1115, Jingui Mansion, No 387, Gudun Road, Xihu District, Hangzhou, China. China
7 Clopidogrel VD-21412-14 08/12/2019 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Clopidogrel bisulfate USP 34 DR. Reddy’S Plot No. 137, 138, 145 & 146, S.V.Co-op. Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram Madal, Medak, Dist.A.P, India. India
8. Clorpheniramin VD-21413-14 08/12/2019 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Chlorpheniramine maleate DĐVN IV Supriya Lifescience Ltd 207/208 Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai- 400 063 Maharashtra, India. India
9. Vasomin 500 VD-21417-14 08/12/2019 Công ty cổ phần Dược Vacopharm D-Glucosamine HCl DĐVN IV Yangzhou Rixing Bio-Tech Co, Ltd No.58 Wuan RD, Gaoyou City, Jiangsu, China. China
10. Ambron VD-21702-14 19/9/2019 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Ambroxol hydrochloride BP 2009 Hangzhou Deli Chemical Co.,Ltd RM. 1115, Jinggui Mansion, No 387, Gudun Road, Xihu District, Hangzhou China
11. Diclofenac 50 VD-21703-14 19/9/2019 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Diclofenac sodium DĐVN IV Henan Dongtai Pharm Co.,Ltd East Chanhong Road, Tangyin, Henan. China
12. Sacendol VD-21926-14 8/12/2019 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Chlorpheniramine maleate DĐVN IV Sypriya Lifescience Ltd 207/208 Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai- 400 063 Maharashtra, India. India
13. Vacoomez’S 20 VD-21927-14 8/12/2019 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Esomeprazole enteric coated 8.5% w/w pellets IN HOUSE Spansules Formulations Plot No. 1 54/A4, I.D.A Bollaram, Hyderabad – 502 325, India. India
14. Bromhexin 8 VD-22255-15 02/9/2020 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Bromhexine hydrochloride DĐVN IV Shanghai Shengxin Medicine Chemical Co.,Ltd Zhangjingcun, Dongjing Town, Songjiang, Shanghai, China China
15. Cimetidin VD-22256-15 02/9/2020 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Cimetidine DĐVN IV Changzhou Longcheng Pharmaceutical Co,. Ltd 98 Dongheyan Road, Xixiashu Town, Changzhou City, Jiangsu Province China
16 Dextromethorphan 10 VD-22257-15 02/9/2020 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Dextromethorphan hydrobromide DĐVN IV Dr. Reddy’S Laboratories Plot No. 9, JN Pharma City, Parawada Visakhapatnam – 531021, A.P India
17. Vitamin C 250 VD-22262-15 02/9/2020 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Ascorbic acid DĐVN IV Hebei Welcome Pharmaceutical Co.,Ltd No.11 Zhaiying North Street, Shijiazhuang China
18. Bromhexin 8 VD-22564-15 26/5/2020 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Bromhexine hydrochloride DĐVN IV Shanghai Shengxin Medicine Chemical Co.,Ltd Zhangjingcun, Dongjing Town, Songjiang, Shanghai, China China
19. Cetazin VD-22565-15 26/5/2020 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Cetirizine dihydrochloride DĐVN IV Auctus Pharma Limited #102, 1st Floor, Aditya Trade Centre, Ameerpet, Hyderabad – 500038, A.P India
20. Vaco Loratadine VD-22567-15 26/5/2020 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Loratadine USP 34 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A, Vengal Rao Nagar, Hydeerabad-38, Andhrapradesh India
21. Vacomuc 100 VD-22568-15 26/5/2020 Công ty cổ phần Dược Vacopharm N-acetyl-L-cysteine USP 34 Wuhan Grand Hoyo Co,. Ltd 399 Luo Yu Road, Zhuo Daoquan, Wuhan 430070 China
22. Vacoverin VD-22569-15 26/5/2020 Công ty cổ phần Dược Vacopharm Alverine citrate DĐVN IV Yangcheng medical Chemical Factory No.33, Haichun W.RD, Yangcheng, Jiangsu China
23 Cimetidin VD-23110-15 09/09/2020 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Cimetidine USP 38 Changzhou Longcheng Pharmaceutical Co.,Ltd Xixiasu Town, Changzhou, Jiangsu, China China
24. Vacolaren VD-23116-15 09/09/2020 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Trimetazidine dihydrochloride JP 16 JPN Pharma Pvt., Ltd Office: D/10, 2nd floor, Matru-Ashish, Near Balbharti School, S.V.Road, Khandivali (West). Mumbai – 400 067, India.

Plant: T-108/109, MIDC.Tarapur. Boisar. Tal. Palghar, Dist Palghar- 401 506, Maharashtra, India.

India
25. Vitamin C500 VD-23756-15 17/12/2020 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Ascorbic acid BP 2013; USP 38 Hebei Welcome Pharmaceutical Co.,Ltd No. 11 Zhaiying North Street, Shijiazhuang China Postcode (050031) China
26. Vitamin C500 VD-23757-15 17/12/2020 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Ascorbic acid BP 2013
USP 38
Hebei Welcome Pharmaceutical Co.,Ltd No. 11 Zhaiying North Street, Shijiazhuang China Postcode (050031) China
27. Vacoomez VD-24370-16 23/3/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Omeprazole pellets 8.5% IN HOUSE Euroasia Trans Continental -India 16. Banu Mansion, Nadirsha Sukhia Street, 2nd Floor, Fort, Mumbai – 400 001, India. India
28. Vitamin B6 250 VD-24373-16 23/3/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Pyridoxine hydrochloride BP 2013; USP 38 Huazhong Pharmaceutical Co.,Ltd No. 71 West Chunyuan RD, Xiangyang City, Hubei Province China
29. Vitamin C 250 VD-24374-16 23/3/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Ascorbic acid BP 2013; USP 38 Hebei Welcome Pharmaceutical Co.,Ltd No. 11 Zhaiying North Street, Shijiazhuang China Postcode (050031) China
30 Aspartam VD-24917-16 15/7/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Aspartame USP 34 The NutraSweet Company 1762 Lovers Lane, Augusta, GA 30901, USA USA
31 Atafed’s VD-24918-16 15/7/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Triprolidine Hydrochloride USP 23 Pioneer Laboratories (India) Pvt., Ltd 94-A, 95-B & 96-A, Industrial Area No, 1, A.B. Road, Dewas (M.P) 445 001 India
32 Vacodomtium 10 VD-24921-16 15/7/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Domperidone maleate BP 2012 Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd C-4, Industrial Area, Uppal. Hyderabad-500 039 India
33 Vitamin B1 50 VD-24923-16 15/7/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Thiamine mononitrate BP 2012/USP 34 Huazhong Pharmaceutical Co.,Ltd No. 71 West Chunyuan RD, Xiangyang City, Hubei Province China
34 Vitamin B6 250 VD-24924-16 15/7/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Pyridoxine hydrochloride BP 2012/USP 34 Huazhong Pharmaceutical Co.,Ltd No. 71 West Chunyuan RD, Xiangyang City, Hubei Province China
35. Cestasin VD-25335-16 5/9/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Dexchlorpheniramine maleate USP, 38 Mahrshee Laboratories PVT Ltd Plot NO. 3014-15, Phase-III, GIDC, Panoli-394 116 District, Bharuch, Gujarat, India. India
36. Diclofenac 75 VD-25338-16 5/9/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Diclofenac sodium BP 2016 Henan Dongtai Pharm Co. LTD East Changhong Road, Tangyin, henan, China China
37. Vacoverin VD-25339-16 5/9/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Alverine citrate EP 7.0 Yangcheng Medical Chemical Factory 33.# Haichung W.Rd, Yancheng, Jiangsu, China China
38. Vasomin 500 VD-25341-16 5/9/2021 Công ty cổ phần Dược Vacopharm D-Glucosamine HCl USP 38 Oino International Group Limited 19 Floor, Huamin Building, No. 9 Hubin East Road, Xiamen, Fujian China
39. Vasomin 750 VD-25342-16 5/9/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm D-Glucosamine HCl USP 38 Oino International Group Limited 19 Floor, Huamin Building, No. 9 Hubin East Road. Xiamen, Fujian China
40. Ranspon VD-25535-16 05/9/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Mefenamic acid BP 2016 Zhejiang Qiming Pharmaceutical Co.,Ltd No.8, Weiwu R.d, Hangzhou Bay Shangyu Industry Area, Zhejiang Province China
41 Vadirac VD-25536-16 05/9/2021 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Mefenamic acid BP 2016 Zhejiang Qiming Pharmaceutical Co.,Ltd No.8, Weiwu R.d, Hanazhou Bay Shangyu Industry Area, Zhejiang Province China
42 Panactol VD-17179-12 24/07/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Paracetamol USP 38 Novacyl (Wuxi) Pharmaceutical Co.,Ltd. 8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China, 214185 China

 

Công văn 21570/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

21570_QLD_ĐK_2017_VNRAS

21570_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!