Công văn 16257/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đạt PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu cần bổ sung giải trình (Đợt 52)

920
Công văn 16257/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đạt PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu cần bổ sung giải trình (Đợt 52)
Công văn 16257/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đạt PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu cần bổ sung giải trình (Đợt 52)
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 16257/QLD-CL
V/v các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu cần bổ sung giải trình (Đợt 52)
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Cục Quản lý Dược thông báo cho các doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình trong Đợt 52 theo các danh sách như sau:

Phụ lục 1:

Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP không đạt yêu cầu (Đợt 52): Trong danh sách đã nêu rõ lý do hồ sơ không đạt yêu cầu.

Phụ lục 2:

Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt liêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP cần bổ sung giải trình (Đợt 52): Đề nghị doanh nghiệp căn cứ nội dung cần bổ sung và giải trình tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này để gửi công văn bổ sung và giải trình về Cục Quản lý Dược trong vòng 01 tháng kể từ ngày công bố. Nếu quá thời gian trên, doanh nghiệp không tiến hành bổ sung giải trình, hồ sơ đề nghị công bố sẽ xếp loại không đạt yêu cầu.

(Các Phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chi: http://www.dav.gov. vn – Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc)

Cục Quản lý Dược thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ PIC/S – GMP VÀ EU
– GMP KHÔNG ĐẠT, BỔ SUNG GIẢI TRÌNH

STT Tên Doanh nghiệp
1 Pierre Fabre S.A.
2 VPĐD Novartis (Singapore) Pte Ltd tại Tp. Hồ Chí Minh
3 Gedeon Richter
4 Medexport Italia
5 Công ty TNHH DKSH Việt nam
6 VPĐD Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd tại Việt Nam
7 Lupin Limited
8 Kopran Limited
9 Công ty TNHH MTV Vimepharco
10 Công ty TNHH Dược phẩm DO HA
11 Intas Pharmaceuticals Limited
12 VPĐD Hoffmann-La Roche Ltd
13 Công ty cổ phần dược phấm Trung ương CPC1
14 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
15 Công tyTNHH Bình Việt Đức
16 Công ty TNHH Dược Tâm Đan
17 Cong ty CPDP Duy Tân
18 VPDD Abbott Laboratories
19 Sun pharmaceutical Industries
20 Gracure Pharmaceuticals Limited
21 Công ty THHH MTV Vimedimex Bình Dương
22 Strides Shasun Limited
23 Hyphens Pharma Pte. Ltd
24 VPĐD Daiichi Sankyo (Thailand) Ltd. tại Tp. HCM
25 Công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam
26 Rẹckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd
27 Cipla Ltd. India
28 VPĐD Novartis Pharma Services AG
29 VPĐD Novartis Singapore Pte Ltd. tại Tp.HCM
30 Công ty CP XNK Y tê Thái An
31 Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân
32 VPĐD Cadila Pharmaceutical tại Tp HCM
33 MSN Laboratories Private Limited
34 VPĐD Pfizer (Thailand) Ltd.,
35 Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp
36 Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk
37 VPĐD Pfizer (Thailand) Limited Thailan tại Tp. HCM
38 Medopharm Private Limited, India
39 EA Pharma Co., Ltd
40 Lupin Ltd.
41 VPĐD Novatis Pharma Services AG tại Tp. HCM
42 VPĐD Novatis (Singapore) Pte Ltd tại Tp. HCM

Công văn 16257/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đạt PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu cần bổ sung giải trình (Đợt 52)

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

16257_QLD_CL

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!