Công văn 15295/QLD-ĐK về việc nguyên liệu nhập khẩu không yêu cầu GPNK

1569
Công văn 15295/QLD-ĐK
Công văn 15295/QLD-ĐK
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 15295/QLD-ĐK về việc nguyên liệu nhập khẩu không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 3887/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ công văn số 69-2017/KH-VCP đề ngày 29/8/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm VCP, công văn số 198/TT-LD đề ngày 04/9/2017 của Công ty liên doanh Meyer-BPC, công văn số 204A/2017/CV/BVP đề ngày 19/9/2017 của Công ty cổ phần BV Pharma, công văn số 793/ĐKT-TRA và 794/ĐKT-TRA đề ngày 31/8/2017 của Công ty cổ phần Traphaco về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khấu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 09 nguyên liệu đã công bố kèm theo Công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017, Công văn số 2492/QLD-ĐK ngày 06/3/2017, Công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC Được PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1. Ceftazidim 1g VD-18402-13 18/01/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm VCP Ceftazidim L- arginin sterile USP32 Qilu antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd – China China
2. Ceftazidim

VCP

VD-18403-13 18/01/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm VCP Ceftazidim L- arginin sterile USP32 Qilu antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd – China China
3. Vitazidim

0,5g

VD-19061-13 19/06/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm VCP Ceftazidim L- arginin sterile USP32 Qilu antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd – China China
4. Vitazidim 2g VD-19986-13 08/11/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm VCP Ceftazidim L- arginin sterile USP32 Qilu antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd – China China
5. Paradau extra VD-25939-16 15/11/2021 Công ty Liên doanh Meyer-BPC Cafein BP 2013 Aarti Industries Limited India
6. Bivitelmi 40 VD-26651-17 22/06/2022 Công ty Cổ phần BV Pharma Telmisartan BP 2013 Metrochem Api Private limited India
7. Naptogast 40 VD-26666-17 22/06/2022 Công ty Cổ phần BV Pharma Pantoprazol pellet 8,5% NSX Spansules

Formulations

India
8. Lubrex extra VD-18074-12 20/12/2017 Công ty CP Traphaco Chondroitin

sulfate

Sodium

USP38 Yantai Xinghua Biochemical Products Co., Ltd China
9. Lubrex super VD-20059-13 11/8/2018 Công ty CP Traphaco Chondroitin sulfate sodium USP38 Yantai Xinghua Biochemical Products Co., Ltd China

Công văn 15295/QLD-ĐK về việc nguyên liệu nhập khẩu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

15295_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!