Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 91 đến đợt 95

4336
thuốc nước ngoài từ đợt 91 đến đợt 95
5/5 - (6 bình chọn)

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 91 đến đợt 95

Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài từ đợt 91 đến đợt 95

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 91:

548_QD_QLD_NN_ĐỢT_91_5N 548_QD_QLD_NN_ĐỢT_91_5N 549_QD_QLD_NN_ĐỢT_91_VR2N1 550_QD_QLD_NN_ĐỢT_91_VR2N2 551_QD_QLD_NN_ĐỢT_91_M3N 552_QD_QLD_NN_ĐỢT_91_M2N 552_QD_QLD_NN_ĐỢT_91_M2N 553_QD_QLD_NN_ĐỢT_91_TT2N

– Các quyết định đợt 92:

668_QD_QLD_NN_ĐỢT_92_M2N 668_QD_QLD_NN_ĐỢT_92_M2N 669_QD_QLD_NN_ĐỢT_92_VR2N 671_QD_QLD_NN_ĐỢT_92_K2N 672_QD_QLD_NN_ĐỢT_92_5N 672_QD_QLD_NN_ĐỢT_92_5N

– Các quyết định đợt 93:

107_QD_QLD_NN_ĐỢT_93_K2N 106_QD_QLD_NN_ĐỢT_93_VR2N 105_QD_QLD_NN_ĐỢT_93_M3N 104_QD_QLD_NN_ĐỢT_93_M2N 103_QD_QLD_NN_ĐỢT_93_5N 103_QD_QLD_NN_ĐỢT_93_5N

– Các quyết định đợt 94:

433_QD_QLD_NN_ĐỢT_94_5N 433_QD_QLD_NN_ĐỢT_94_5N 437_QD_QLD_NN_ĐỢT_94_M2N_

– Các quyết định đợt 95:

526_QD_QLD_NN_ĐỢT_95_K2N 528_QD_QLD_NN_ĐỢT_95_M2N 530_QD_QLD_NN_ĐỢT_95_5N 530_QD_QLD_NN_ĐỢT_95_5N

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!