Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 1 đến đợt 20

15540
5/5 - (14 bình chọn)

Danh sách công bố danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 1 đến đợt 20

Các căn cứ cho Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT- BYT- BTC ngày 19/1/2012 của Liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 26/04/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học trong đăng ký thuốc;

Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học và Quyết định số 1545/QĐ-BYT ngày 08/05/2013 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược,

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 1:

115_QĐ_BYT_VNRAS 19584_QLD_GT_YCBS Danh_muc_dot_1 Danh_sach_ycbs_dot_1

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 2:

344_QĐ_BYT_VNRAS

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 3:

896_QĐ_BYT_VNRAS 3950_QLD_GT_YCBS Danh_muc_dot_3 Danh_sach_ycbs_dot_3

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 4:

1087_QĐ_BYT Danh_muc_dot_4

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 5:

1546_QĐ_BYT_GOC 1546_QĐ_BYT_VNRAS 7039_QLD_GT_YCBS Danh_muc_dot_5 Danh_sach_ycbs_dot_5

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 6:

1738_QĐ_BYT_VNRAS Danh_muc_dot_6

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 7:

2296_QD_BYT_VNRAS 9689_QLD_GT_YCBS Danh_muc_dot_7 Danh_sach_ycbs_dot_7

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 8:

2994_QÐ_BYT_VNRAS 13147_QLD_GT_YCBS Danh_muc_dot_8 Danh_sach_ycbs_dot_8

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 9:

4140_QĐ_BYT_VNRAS 17500_QLD_GT_YCBS Danh_muc_dot_9 Danh_sach_ycbs_dot_9

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 10:

814_QD_BYT_VNRAS 1026_BYT_QLD_ĐÍNH CHÍNH Danh_muc_dinh_chinh_1026 Danh_muc_dot_10 Danh_sach_ycbs_dot_10

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 11:

2500_QĐ_BYT_VNRAS 4377_BYT_QLD_ĐÍNH CHÍNH 4378_BYT_QLD_ĐÍNH CHÍNH Danh_muc_dinh_chinh_4377 Danh_muc_dot_11 Danh_sach_ycbs_dot_11

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 12:

234_QĐ_BYT_VNRAS 549_BYT_QLD_ĐÍNH CHÍNH 11672_QLG_GT_YCBS Danh_muc_dinh_chinh_549 Danh_muc_dot_12. Danh_sach_ycbs_dot_12

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 13:

3469_QĐ_BYT_VNRAS 6077_BYT_QLD_ĐÍNH CHÍNH

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 14:

744_QD_BYT_VNRAS 1100_BYT_QLD_ĐÍNH CHÍNH 4822_QLD_GT_YCBS Danh_muc_dinh_chinh_1100 Danh_muc_dot_14 Danh_sach_ycbs_dot_14

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 15:

4577_QD_BYT_VNRAS 6365_BYT_QLD_ĐÍNH CHÍNH 18226_QLD_GT_YCBS Danh_sach_ycbs_dot_15

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 16:

264_QD_BYT_VNRAS 445_BYT_QLD_ĐÍNH CHÍNH

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 17:

1843_qd_byt_dot_17

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 18:

5859_QĐ_BYT 

22369_QLD_GT

7492_BYT_QLD

BS_03.01.2018

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 19:

5259_BYT_QLD

5693_QD_BYT

– Danh mục thuốc biệt dược gốc đợt 20:

1465_QĐ_BYT_BDG_dot 20

1742_BYT-QLD_Đính chính

3323_QLD_GT_Y KIEN HĐ BDG

5284_QĐ_BYT

CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH, ĐIỀU CHỈNH

45_BYT_QLD_dinh chinh bdg-06 02 17

421_BYT_QLD_dinh chinh 19.1.21

1026_BYT_QLD_dinh chinh BDG_2014

1026_BYT_QLD_dinh chinh BDG_2014

1100_BYT_QLD_dinh chinh 2016

1100_BYT_QLD_dinh chinh 2016

1512_QLD_GT_14_2_20 dinh chinh

1742_BYT_QLD_dieu chinh BDG_30.3.20

1743_BYT_QLD_Dinh chinh BDG_30.3.20

2111_BYT_QLD_dinh chinh BDG_15.4.20

 5259_BYT_QLD_9.9.19

Danh sách công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc được cập nhật liên tục trên cổng thông tin điện tử Cục Quản lý Dược Việt Nam www.dav.gov.vn.

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!