Thông báo 240/TB-BYT năm 2018 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1562
Thông báo 240/TB-BYT năm 2018
Thông báo 240/TB-BYT năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 240/TB-BYT Hà Nội, ngày 05 thg 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp
giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tiếp theo cuộc họp ngày 24/01/2018, ngày 07/3/2018, tại trụ sở Bộ Y tế, Thứ trưỏng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đã chủ trì cuộc họp để nghe các đơn vị báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) và giám định, thanh toán chi phí KBCB bảo hiểm y tế (BHYT). Tham dự cuộc họp có ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; đại diện các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế: Vụ BHYT, Cục Công nghệ thông tin; đại diện Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm CNTT, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thuộc BHXH Việt Nam; đại diện các cơ sở KBCB: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; một số thành viên Tổ chuyên môn CNTT của Bộ Y tế; Đơn vị tư vấn CNTT của Bộ Y tế và đại diện một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT: VNPT, Viettel.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ BHYT báo cáo một số nội dung cần thống nhất liên quan đến triển khai ứng dụng CNTT trong KBCB BHYT; ý kiến của Lãnh đạo BHXH Việt Nam, các Vụ/Cục của Bộ Y tế, các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và đại biểu tham dự họp, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Những khó khăn, vướng mắc về KBCB BHYT thường xuyên phát sinh trong quá trình thực hiện, không thể giải quyết hết ngay được, nhưng cần có sự phối hợp, trao đổi thường xuyên, tích cực giữa hai ngành Y tẻ và BHXH vì công việc chung.
  2. Những qui định trong văn bản chưa hoặc không phù hợp thực tiễn cần được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện kịp thời, quyết liệt. Tuy nhiên, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ và thống nhất trong quá trình xây dựng các văn bản chỉ đạo, tránh việc gây khó khăn hoang mang cho sở Y tế, cơ sở KBCB. Các văn bản cần được xây dựng trên nguyên tắc: theo chỉ đạo của cấp trên, dần từng bước đi vào khuôn khổ, có lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng, không được đưa ra những quy định mang tính cực đoan, duy ý chí, không phù họp với tình hình thực tiễn, dẫn đến khi ban hành thì không thể hoặc khó triển khai thực hiện. Hiện tại, có những vấn đề cần phải chấp nhận thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý trong khi chờ sửa đổi, bổ sung văn bản.
  3. Giao Vụ BHYT làm đầu mối:
  • Tổ chức nhóm làm việc, phối hợp với các đon vị liên quan của BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định về Chuẩn và định dạng dữ liệu đâu ra sử dụng trong quản lý, giám đinh và thanh toán chi phí KCB BHYT trên cơ sở Quyết định số 4210/QĐ-BYT, Công văn số 7464/BYT-BH của Bộ Y tế, sớm trình Lãnh đạo Bộ Y tế ban hành, làm cơ sở để thống nhất tổ chức thực hiện. Yêu cầu đến trước ngày 31/5/2018, các cơ sở KCB phải hoàn thiện xong và gửi đây đủ dữ liệu các trường thông tin MA_GIUONG trong bảng XML3, trường TT_THAU trong bảng XML2, XML3 đến cổng Tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH (Sau đây viết tắt là Cổng Tiếp nhận dữ liệu);
  • Rà soát, hoàn thiện dự thảo văn bản do BHXH Việt Nam đề xuất ngày 29/01/2018 trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp ngày 12/02/2018 và 07/3/2018.
  1. Các đơn vị (BHXH các cấp, các cơ sở KBCB) thực hiện nghiêm túc các qui định trong Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế về trích chuyển dữ liệu điện tử phục, vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KBCB BHYT (Sau đây viết tất là Thông tư số 48). Thống nhất tạm thời sử dụng dữ liệu điện tử do cơ sở KBCB gửi lên cổng Tiếp nhận dữ liệu làm cơ sở tạm ứng chi phí KBCB BHYT cho các cơ sở KBCB (dữ liệu gửi đề quản lý thông tuyến, chưa dùng để giám định). Vì vậy, các cơ sở KBCB cần nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu thường xuyên, liên tục theo quy định tại Thông tư số 48 và tự chịu trách nhiệm về việc không được cơ quan BHXH tạm ứng tiền nếu không gửi dữ liệu.
  2. Thống nhất chưa thực hiện các nội dung hướng dẫn trong Biên bản số 1135/BB-BYT ngày 24/10/2017 mà Bộ Y tế và BHXH Việt Nam ban hành để thanh toán chi phí KBCB BHYT. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính làm đầu mối nghiên cứu, xây dựng phương án tính tiền ngày giường điều trị, đảm bảo khoa học và phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng CNTT trong KBCB và thanh toán, giám định chi phí KBCB BHYT.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn để các đơn vị biết và triên khai thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ, NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Thông báo 240/TB-BYT năm 2018 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

240_TB_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!