Công văn 7464/BYT-BH hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT

2066
Công văn 7464/BYT-BH hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT
Công văn 7464/BYT-BH hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7464/BYT-BH

V/v hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

KHẨN

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
  • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành (Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4210/QĐ-BYT quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Sau đây gọi tắt là Quyết định 4210). Từ đó đến nay, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc đã tập trung nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm quản lý khám, chữa bệnh (phần mềm HIS) và cơ quan bảo hiểm xã hội đã điều chỉnh lại phần mềm trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT để phù hợp với quy định tại Quyết định 4210, đáp ứng việc trích, chuyển và tiếp nhận dữ liệu. Tuy nhiên, thông qua phản ánh của các đơn vị, địa phương và tại các diễn đàn trao đổi, Bộ Y tế nhận được nhiều ý kiến đề nghị hướng dẫn cách thực hiện cụ thể đối với một số chỉ tiêu dữ liệu trong các Bảng 1, 2, 3 và 9 ban hành kèm theo Quyết định 4210 nói trên.

Để tạo thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện trích xuất và chuyển dữ liệu, Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung đối với một số chỉ tiêu (dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210 theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm Công văn này.

Nhận được Công văn này, Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  • BHXH Việt Nam (để phối hợp);
  • Các Cục: KCB, CNTT;
  • Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

PHẠM LÊ TUẤN

DOWNLOAD PHỤ LỤC 1 DƯỚI ĐÂY:

[sociallocker id=7424]

PHU_LUC_1_7464_BYT_BH_2017_VNRAS

[/sociallocker]

DOWNLOAD PHỤ LỤC 2 DƯỚI ĐÂY:

[sociallocker id=7424]

PHU_LUC_2_7464_BYT_BH_2017_VNRAS

[/sociallocker]

Công văn 7464/BYT-BH hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

7464_BYT_BH_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!